Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název programu: "BAVÍME SE CELÝ ROK"

Předpokládaná doba platnosti - školní roky: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

ŠVP zpracován: leden - červen 2016

Zpracovala: Andriana Charvátová a Olga Janečková - ředitelka MŠ

ŠVP dán na vědomí zřizovateli: červen 2016

Se ŠVP seznámeni rodiče: na třídní schůzce na začátku školního roku 2016/2017

ŠVP vychází z analýzy podmínek a prostředí mateřské školy a ze závěrů výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2015/2016

Použitá literatura:

 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání, MŠMT ČR, č.j. 32 405/2004-22
 • Manuál k přípravě ŠVP /TVP/ mateřské školy
 • Dále byly využity praktické zkušenosti předškolních pedagogů z tvorby školních vzdělávacích programů

Obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název školy: Mateřská škola Dlouhá Lhota, okres Mladá Boleslav
Adresa školy: 294 05 Dlouhá Lhota 29
Telefon: 326 397 514
E-mail: ms@dlouhalhota.cz
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Dlouhá Lhota
Sídlo příspěvkové organizace: 294 05 Dlouhá Lhota 29
Identifikační číslo organizace: IČO: 709 90 808
Den vzniku organizace: 2. 4. 1996
Právní forma školy: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Dlouhá Lhota 29,IČO: 508 942
telefon: 326 397 428
Ředitelka MŠ: Olina Janečková, pověřená vedením školy
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Počet tříd: jedna věkově smíšená
Stanovená kapacita: 25 dětí
Počet dětí: 25
Provozní doba MŠ: 6:30 – 15:30 hodin

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 HISTORIE A SOUČASNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola /dále MŠ/ v obci Dlouhá Lhota byla otevřena v budově bývalé ZŠ dne 1. 9. 1977.

V roce 1994 byly pro MŠ přebudovány prostory v budově Obecního úřadu a svůj provoz zde zahájila 4. 9. 1994, zapsáno bylo 23 dětí.

Z kapacitních důvodů byla MŠ opětovně přebudována na jaře 2010 a to z evropských fondů.

Od 1. 11. 2012 kapacita navýšena na 25 dětí.

Zařazena do sítě škol dne 2. 4. 1996.

Provoz jednotřídní mateřské školy zajišťují dvě kvalifikované učitelky, vedoucí kuchyně, kuchařka a uklízečka.

2.2 KONCEPCE ŠKOLY

V souladu s všeobecnými cíli současného vzdělávání a vzhledem k věku dětí chceme rozvíjet a podporovat sebevědomí dětí, jejich plné a spokojené prožívání, sebejistotu a důvěru ve vlastní schopnosti, učit je dívat se kolem sebe, rozumět všemu co život přináší, umět přijímat změny a přizpůsobit se jim. Umět komunikovat s ostatními, být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých, schopné uplatnit se a prosadit se mezi nimi.

Naše vzdělávací koncepce je zaměřena k citlivému vztahu k přírodě, lidem. Vedeme děti k ochraně životního prostředí a života, snažíme se o vytváření zdravého životního stylu, uspokojováním přirozených potřeb dětí a jejich všestranného rozvoje.

Cíle a obsah předškolního vzdělávání směřují naši školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí byly jedinečné osobnosti, schopné se dále rozvíjet, učit a čelit problémům, které život přináší.

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Náš vzdělávací projekt je v Školním vzdělávacím programu (dále ŠVP) zaměřen na roční období. Obsah je zpracován do integrovaných bloků. Pedagog vzdělávací projekt dotváří konkrétní denní didaktickou nabídkou dětem podle věkového složení třídy a jejich individuality. Časový plán témat může pedagog přizpůsobit vnitřním i vnějším podmínkám organizace vzdělávání. ŠVP je možno na základě evaluačních činností upravit.

Jednotlivá témata souvisí s přirozeným životem a konkrétním prostředím ve kterém děti žijí. Umožňují rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu na základě prožitkového a kooperačního učení hrou.

U jednotlivých bloků je formulován: záměr pedagoga, očekávané výstupy a navrhované činnosti.

ŠVP je základem pro tvorbu třídního vzdělávacího programu (dále TVP). Umožňuje pedagogům pracovat ve třídě samostatně, tvořivě s realizováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Grafická podoba TVP je ponechána na volbě pedagoga.

Individuální programy jsou v rámci TVP zpracovány pro děti s odloženou školní docházkou a to na základě spolupráce se školským poradenským zařízením a rodiči, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti talentované, mimořádně nadané.

Vzdělávací obsah zahrnuje všechny vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání. Jsou rozpracovány v jednotlivých blocích a jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a prolínají.

Cílem vzdělávání je dosáhnout u předškolních dětí očekávaných kompetencí:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

Záměrem naší pedagogické práce je naplňování těchto rámcových cílů předškolního vzdělávání:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí

3.2 FORMY A METODY PRÁCE

Metody, formy a zásady vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) a směřují k harmonickému a všestrannému rozvoji dětí ve všech oblastech jejich vývoje, přiměřeně jejich schopnostem a individuálním potřebám.

Veškeré činnosti pro děti plánujeme a organizujeme tak, aby se každé dítě cítilo spokojeně, jistě a bezpečně v podnětném, obsahově bohatém prostředí. Respektujeme individualitu každého dítěte, pedagogické aktivity probíhají v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, motivace je směřována k vlastnímu vzdělávacímu úsilí dítěte tak, aby se cítilo úspěšné a svým okolím uznávané.

Hlavní metody a formy vzdělávání, které uplatňujeme:

 • hra
 • prožitkové a kooperační učení hrou
 • situační učení
 • spontánní sociální učení

Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne a to ve všech situacích a činnostech. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové.

Využíváme spontánních nápadů dětí a poskytujeme jim dostatek prostoru pro spontánní hry a jejich vlastní plány.

Uplatňujeme situační učení založené na praktických ukázkách životních souvislostí – uplatňujeme učení založené na přirozené nápodobě – spontánní sociální učení. Poskytujeme dětem vzory chování.

Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícímu potřebám a možnostem dětí předškolního věku.

Přímo nebo nepřímo motivujeme didakticko zacílenou činnost, v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení.

Zásadně uplatňujeme didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte, která v dětech probouzí chuť učit se a objevovat.

Uplatňujeme integrovaný přístup. Vzdělávání uskutečňujeme na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech a vztazích. Obsah bloků vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů – kompetencí dítěte.

Formy vzdělávání volíme hlavně v menších skupinách, dvojicích, snažíme se uplatňovat individuální přístup k jednotlivým dětem, některé činnosti probíhají frontálně.

Důležitá je diferenciace úkolů a činností podle věku, s ohledem na to, že naše třída je heterogenní.

Metody, které používáme při své práci: rozhovor, vyprávění, vysvětlování, popis, předvádění, práci s textem, práci s knihou, dětským časopisem, souvislé vyjadřování dětí, pozorování nahodilých jevů (při vycházkách a exkurzích), pozorování předmětů, činnosti praktické, metody zprostředkovaného poznání, problémové učení.

Prostředky, umožňující splnění výchovně vzdělávacích cílů: kooperativní a námětové hry, samostatné tvořivé hry- spontánní pohybové a manipulační aktivity, hudebně pohybové hry, pohybové hry s pravidly, psychomotorické hry a cvičení, situační hry a učení, výtvarné pracovní činnosti, grafomotorická cvičení, odměna, sebehodnocení a hodnocení.

Děti se částečně spolupodílejí na plánování činností a her, volbě materiálů a pomůcek, jsou směřovány (starší děti) ke spolupráci při řešení problémů, krizových situací, k hodnocení výsledků společných i individuálních činností a úkolů, svého chování i chování ostatních.

Zaměřujeme se na oživení lidových tradic a zvyků, spolupráci s rodiči i spoluobčany. Děti vnímají svoji individualitu, společně s vrstevníky sdílejí společně poznané a prožité.

Střídáme činnosti řízené s volnou hrou. Děti mají prostor k relaxaci a odpočinku v soukromí.

4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

4.1 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Budova mateřské školy se nachází v centru obce, prostory sdílí společně s Obecním úřadem a Českou poštou.

Zahrada je situována na severní straně budovy mateřské školy a je vybavena herní sestavou:
klouzačka, horská stěna, žebříky, dále tabulí určenou pro kreslení křídami, pružinovým houpadlem ve tvaru koníka, vahadlovou houpačkou a dvou houpačkou, hravou lavičkou tvaru lodičky a pískovištěm zajištěným ochranou sítí proti znečištění.

Hračky, pomůcky a zahradní náčiní ukládáme do skladu pomůcek, který je součástí budovy a vchod má situovaný do školní zahrady. Sklad není vybaven regály, které je nutno zakoupit z důvodu větší přehlednosti uskladněných věcí a bezpečnosti dětí. Povrch zahrady je travnatý, okrasné záhony s keři a květinami jsou situovány na západní okraj zahrady. Obvod zahrady lemuje podezdívka a drátěný plot. Podezdívka projde podle plánu obecního zastupitelstva rekonstrukcí. Po opravě s dětmi obvod zahrady osázíme keři.

Vybavení zahrady považujeme za nedostatečné, chybí nám lavičky a zahradní domek pro hry děti, vše je v jednání s obecními zastupiteli.

Okolí mateřské školy využíváme k poznávacím vycházkám a výletům, často navštěvujeme sportovní areál. Rybník Orlík, chatová osada, cesta k lesu Borek, areál stanice se zemědělskými stroji, výběhy se zvířaty a louky za vesnicí jsou ideální pro poznávání přírody a života kolem nás.

Třída mateřské školy je nedostatečně prostorná, současné kapacitě nevyhovuje. Prostory máme barevně vymalovány, obě herny mají podlahu pokrytou koberci, prostory se stolečky jsou umístěny na linoleu (PVC).

Hračky, stavebnice, didaktické hry, knihy atd. jsou umístěny tak, byly dětem snadno přístupné a umožňovaly dětem samostatné půjčování a zpětně i úklid.

Ve všech prostorách MŠ je starý a nevyhovující nábytek (málo úložného prostoru). Během letošního roku bude uvolněna investice z rozpočtu obce na zakoupení nového vybavení.

Ve třídě jsou pro děti vytvořeny herní koutky vybavené např. dětskou kuchyňkou, obchodem, dílnou, kočárky, auty, houpačkou, děti mají k dispozici oblečky pro různé námětové hry, sady hraček pro kadeřnictví, hry na lékaře atd.

Hudební koutek je vybaven dětskými hudebními nástroji a varhany, které využívají děti a učitelky k hudebním a hudebně pohybovým aktivitám.

K aktivitám tělovýchovným využíváme lavičku a žíněnku.

U třídy jsou umístěny toalety a umývárna. Šatna dětí se nachází v přízemí budovy.

Obě herny jsou využívány jako ložnice, pro odpočinek si děti po obědě povlékají molitanová lehátka a rozestýlají lůžkoviny. Naše mateřská škola má vlastní vybavenou kuchyň.

Interiér MŠ je vyzdoben dětskými pracemi, nástěnky umístěné v šatně a na chodbě před hernou mají také informativní charakter, je zde umístěn týdenní plán výchovně vzdělávací práce, informace ke kulturním akcím, informace o ŠJ a důležité dokumenty školy.

4.2 ŽIVOTOSPRÁVA

Strava pro děti MŠ je připravována ve vlastní školní kuchyni. Jídelníček sestavuje vedoucí stravování společně s kuchařkou podle platných norem a předpisů spotřebního koše. V jídelníčku vedoucí kuchyně řádně vyznačuje alergeny. Strava je vyvážená a pestrá, obsahuje dostatek ovoce i zeleniny. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

Děti do jídla nenutíme, respektujeme individuální potřebu chutí u jednotlivých dětí při obědě a svačinách. Vhodnou motivací se snažíme, aby ochutnaly co neznají z domova a na co nejsou zvyklé. Systém vydávání jídel je částečně samoobslužný a to při svačinách, kdy děti využívají servírovacího stolku, oběd dětem servíruje kuchařka. Pořádková služba určená pro daný den rozdává dětem ubrousky a utírá stolky. Vedeme děti ke správnému používání příboru a hygieně sezení.

Během celého dne je zajišťován pitný režim. Nápoje jsou umístěny na dětem přístupném místě, mají optimální teplotu a v průběhu dne se doplňují. Přípravu a doplňování zajišťuje kuchařka, dětem podává různé druhy čajů a džusů, čistou vodu. V průběhu dne dětem připomínáme nutnost pitného režimu, starší děti se obsluhují samy, mladším dětem nalévají učitelky, kuchařka nebo starší děti.

Pobyt venku realizujeme v okolí obce, na školní zahradě nebo ve sportovním areálu obce.

Děti mají dostatečné podmínky pro pohybové aktivity a spontánní hry. Mimořádně krátíme nebo vynecháváme pobyt venku v případě silného deště, mrazu a smogu.

Odpočinek respektuje individuální potřeby jednotlivých dětí. Relaxujeme při poslechu nebo četbě pohádky, děti ke spánku nenutíme. Děti si nosí své plyšové mazlíčky a v průběhu odpočinku mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby.

Režim dne je dostatečně pružný, reaguje na aktuální situaci, přání dětí nebo požadavky rodičů.

4.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Adaptační proces začíná již před nástupem do naší mateřské školy, kdy je zveme děti společně s rodiči na pravidelná divadelní představení pořádaná ve třídě, výlety, společné vycházky do okolí, školní akademie a akce zaměřené na lidové tradice.

Na začátku školního roku nabízíme postupnou adaptaci na prostředí a personál ve formě zkrácené docházky, možnosti rodičů být po určitý čas ve třídě, aby se dítě v klidu přizpůsobilo novému prostředí.

Pedagogové respektují potřeby dítěte, navozují situace klidu a pohody, podporují ho v samostatnosti, chválí a pozitivně hodnotí. Uplatňujeme základní práva dítěte,

ale děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany).

Děti vedeme k šetrnému správnému zacházení s hračkami, knihami a dalšími pomůckami, k udržování pěkného prostředí v prostorách mateřské školy. Společně třídíme odpad, pečujeme o životní prostředí.

Od měsíce září postupně stanovujeme pravidla. Podle přání a návrhů dětí se mohou doplňovat.

PRAVIDLA SOUŽITÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ:

 • při příchodu a odchodu se zdravíme s paní učitelkou podáním ruky
 • bez domluvy s paní učitelkou neodcházíme na toalety, do umývárny a do šatny
 • hry a hračky vždy po ukončení hry vracíme na své místo
 • ve třídě, v šatně ani na chodbách neběháme, abychom neublížili sobě ani ostatním
 • ve třídě, v šatně ani na chodbách nekřičíme, abychom šetřili zdraví svoje i ostatních a nerušili se navzájem při hře
 • spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou, abychom si neubližovali
 • pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda a teprve potom dospělou osobu, učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem
 • neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci, vážíme si všeho, co druhý vytvoří
 • umíme vyhrávat, ale i prohrávat, nepovyšujeme se a neponižujeme
 • nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě, jsme slušné děti
 • nebereme si nic, co nám nepatří, co není naše je cizí a brát cizí věci je krádež

4.4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Zápis do mateřské školy probíhá v měsících březnu nebo dubnu. Rodiče jsou o zápisu předem informováni prostřednictvím webových stránek obce, písemným veřejným oznámením a hlášením místního rozhlasu.

Do naší mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od tří let. Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud není naplněna stanovená kapacita školy. Poslední tři roky však žádosti o umístění dětí do naší mateřské školy převyšují kapacitní možnosti.

Dítě k předškolnímu vzdělávání přijímá ředitelka školy na základě žádosti rodičů. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a rodiče doloží v přihlášce lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte.

Děti jsou do mateřské školy přijímány ve správním řízení podle předem stanovených a vyhlášených kritérií. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte v zákonem stanovené lhůtě.

Po přijetí do MŠ se zpravidla koncem května koná informační schůzka, kde rodiče obdrží informace o provozu MŠ, zmocnění k vyzvedávání dětí a spolu s učitelkou vyplní Evidenční list dítěte.

Po nástupu dítěte probíhá postupná adaptace dítěte, individuelně domluvená s rodiči.

EVIDENCE DÍTĚTE

Před nástupem dítěte do MŠ předávají rodiče ředitelce nebo učitelce Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ. Zkontrolují vyplněný evidenční list, který obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonický kontakt. Rodiče jsou povinni nahlásit v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména změnu místa trvalého pobytu, telefon. čísla, zdravotního stavu dítěte atd.)

Přihláška ke stravování, potvrzení o zdravotním stavu dítěte a pravidelném očkování jsou součástí Přihlášky dítěte do MŠ.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 15:30 hodin.

Děti do mateřské školy přicházejí postupně do 8:00 hodin, individuálně v jinou dobu po dohodě s rodiči.

Budova mateřské školy je po celý den uzamčena, ve vstupní chodbě je umístěn telefon se zvonkem, vstup osob do budovy kontroluje personál pomocí obrazovky zabudované na telefonu ve třídě a školní jídelně.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00 hodin, a to osobně nebo telefonicky.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, na nástěnku u třídy nebo telefonicky.

Denní řád je dostatečně pružný a veškeré činnosti jsou plánovány s ohledem na potřeby dětí.

Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru, mají možnost dokončit ji, nebo se k ní později vrátit a to po příchodu do MŠ při ranních hrách, při pobytu venku a v odpoledních hodinách.

Časový prostor v době ranních her a po odpoledním odpočinku je využíván k individuálnípráci s dítětem.

Během dopoledne se realizují řízené činnosti komunitní kruh, ranní cvičení, didakticky cílené činnosti, částečně při pobytu venku, případně v odpoledních zájmových činnostech.

Pohybové aktivity probíhají při ranních hrách, ranním cvičení, při pobytu venku dopoledne, po odpočinku na školní zahradě.

Denní program má vyvážený poměr řízených spontánních činností, aktivit a odpočinku.

REŽIM DNE V MŠ

Ranní činnosti:

6:30 – 8:00 příchod dětí do MŠ, spontánní hry dle volby a přání dětí

individuální řízené činnosti

8:00 – 8:45 ranní pozdrav

ranní kroužek – komunitní kruh

jazykové chvilky

smyslové hry

ranní cvičení

Dopolední činnosti:

8:45 – 9:00 osobní hygiena dětí, svačina

9:00 – 9:30 didakticky cílené činnosti a aktivity dětí

9:30 – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:00 osobní hygiena dětí, oběd

12:00 – 14:00 odchod dětí z MŠ po obědě 12:00 – 12:15 hodin

osobní hygiena, odpočinek při poslechu pohádky, relaxace

Odpolední činnosti:

14:00 – 14:15 osobní hygiena dětí, svačina

14:15 – 15:30 odpolední zájmové činnosti podle přání dětí, didakticky cílené činnosti

tělovýchovná chvilka

pobyt na školní zahradě

postupný odchod dětí domů 14:30 – 15:30 hodin

DEN V NAŠÍ MŠ

6:30 – 8:00 příchod dětí, spontánní hry, individuálně řízené činnosti

Při vstupu do třídy se dítě vítá s paní učitelkou pozdravem a podáním ruky. Pozdraví ostatní přítomné děti. Podle svého přání a zájmu si volí hru, hračku nebo činnost.

V tomto čase probíhá individuální práce učitelky s dítětem nebo skupinou dětí, pozorování dětí při hře, jejich chování, reakcí.

8:00 – 8:45 ranní pozdrav, komunitní kruh, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení

Ranní pozdrav je vždy úvodem do nového dne. Děti společně zdraví učitelku, učitelka vítá všechny děti v MŠ a seznamuje všechny přítomné s plánem dne.

Cílem komunitního kruhu (dále KK) je vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti a přijetí každého dítěte, vytváření bezpečného klimatu ve třídě. Je zde respektováno pravidlo naslouchání, respektu, úcty a právo vyjádřit své názory, pocity a přání před ostatními.

Jazykové chvilky zaměřujeme na gymnastiku mluvidel, procvičování správné výslovnosti a dýchání, rozvoj slovní zásoby, analýzu a syntézu slov, procvičování paměti při opakování básní a říkadel.

Smyslové hry směřujeme k rozvoji všech smyslů, schopnosti soustředit se, rozvíjet paměť,

pozornost.

Ranní cvičení rozvíjí tělesnou zdatnost, pohybové schopnosti, zdraví a přináší dětem radostné zážitky, psychickou pohodu. Do cvičení zařazujeme zdravotní cviky, jógová cvičení, chůzi, běh, poskoky, lezení, cvičení s hudbou, s náčiním, hudebně pohybové hry a pohybové hry, soutěživé a závodivé hry.

8:45 – 9:00 osobní hygiena, svačina

Při hygieně se učí děti používat správně mýdlo a ručník, šetřit vodou.

Systém svačin je samoobslužný, děti si samy prostírají, volí si množství jídla a druh nápoje.

Služba formou básničky připomíná kamarádům význam potravy pro naše zdraví. Vedeme děti ke správné hygieně sezení.

9:00 – 9:30 didakticky cílené činnosti, volné hry

Podle povahy činnosti plní úkoly děti společně nebo jsou rozděleny do skupin.

Pokud si děti hrají, mají na výběr hračky z připravené nabídky, nebo plní úkol zadaný učitelkou ve skupině na koberci.

Mezitím učitelka pracuje s vybranou skupinou dětí na daném tématu. Předškolní děti jsou připravovány na školní práci, plní úkoly v pracovních sešitech zaměřené na rozvoj grafomotorických dovedností, předmatematických představ a rozvíjení poznání. Jsou vedeny k samostatnosti, k nutnosti dokončit započatou práci, soustředění, udržení pozornosti, správnému držení psacího náčiní.

Hodnocení probíhá zpravidla po ukončení činností, děti mají možnost vyjádřit se k tomu, jak se jim činnost líbila a dařila nebo naopak, mohou uplatnit další svoje nápady a připomínky.

9:30 – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

Pobyt venku realizujeme v okolí obce, ve sportovním areálu a na školní zahradě.

Okolí obce je pro děti zdrojem poznání o přírodě, vytvářejí si pozitivní vztah k živočichům a rostlinám, učí se základům ekologické výchovy, nutnosti o ni pečovat a chránit ji.

Sportovní areál a školní zahradu využíváme k tělovýchovným aktivitám, tvořivým hrám, námětovým hrám a praktickým činnostem, kdy děti pečují o rostliny a zvířata na zahradě.

Činnosti jsou motivovány tématem dne.

11:30 – 12:00 hygiena, oběd

Při obědě vedeme děti ke kultuře stolování a kulturního chování. Děti jsou vedeny k samostatnosti, použité nádobí po polévce odnášejí samy, samostatně si chodí pro

hlavní chod. Respektujeme individuální tempo jednotlivců i jejich vztah k různým druhům potravin. Sledujeme hygienu sezení a dodržování pitného režimu.

12:00 – 14:00 odpočinek

Příprava k odpočinku spočívá v samostatném rozestlání lehátka, starší děti pomáhají mladším a to i děti, které odcházejí po obědě domů. Učí se tak sociálnímu cítění, pomoci mladšímu. Čas před odpočinkem věnujeme společnému opakování písní, básní, říkadel, poslechu relaxační hudby, pohádek z CD k tématu týdne. Nejčastěji předčítáme příběhy a pohádky. Za velice úspěšné a populární považujeme předčítání pohádek rodičů a prarodičů dětí, které jsme po dohodě s rodinnými příslušníky vyzkoušeli v letošním roce a chceme v nich i nadále pokračovat, neboť vzbudilo pozitivní ohlas jak ze strany dětí, tak i samotných maminek a babiček. Děti k spánku zásadně nenutíme, mohou si na lůžku hrát s plyšákem, nebo využívají klidných aktivit u stolečků (kreslení, prohlížení knih, didaktické hry atd.)

14:00 – 15:30 hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, tělovýchovná chvilka, didakticky cílené činnosti pokračování, pobyt na školní zahradě

Po odpočinku zpravidla vstáváme s hudbou, která navozuje veselou atmosféru. Po odpolední svačině si většinou děti volí činnost podle svého zájmu, občas dokončujeme práci z didakticky cílené činnosti, pozornost je věnována individuálnímu přístupu u konkrétních dětí.

V případě příznivého počasí využíváme školní zahradu.

Nad rámec plnění výchovně vzdělávacích cílů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání připravujeme pro děti naší MŠ:

Kulturní a další akce v průběhu školního roku

Návštěva Ekocentra v Mladé Boleslavi – naučné programy, výstavy, prohlídka minizoo

Adventní kreativní podvečer s rodiči a rodin. příslušníky

Rozsvícení obecního vánočního stromu

Návštěva Mikuláše a čerta v MŠ

Vánoční akademie

Krmení zvířátek v zimě

Výroba masopustních koblížků

Masopustní veselice – průvod vesnicí

Vynášení Morany

Eko dopoledne

Rej čarodějnic

Průvod čarodějnic se spoluobčany k obecní hranici

Oslava dne dětí

Rozloučení se školáky – akademie na závěr školního roku

Společné fotografování

Divadelní představení v MŠ

Výlety do okolí MŠ – pěší, vlakem

Exkurze

Jízdu na ponících

4.5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vedením školy je od 1. 9. 2013 pověřena Andriana Charvátová – statutární zástupce, která zodpovídá za výchovně – vzdělávací, personální a provozní činnost MŠ.

Využívá analýzy a zpětné vazby při plánování chodu školy. Snaží se vytvářet zaměstnancům klidné a příjemné pracovní klima. Zaměstnanci pracují týmově, spolupracují s rodiči a zřizovatelem.

Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou všem zaměstnancům školy jasně vymezeny v dokladu

„Pracovní náplň a zařazení pracovníka“.

Vnitřní informační systém uvnitř MŠ je založen na každodenní vzájemné komunikaci zaměstnanců, společných schůzkách, poradách, sdílení poznatků a informací, měsíčních plánech, e-mailových zprávách.

Ve vztazích mezi zaměstnanci panuje důvěra, ochota spolupracovat a pomáhat si navzájem.

Organizační schéma:

Ředitelka MŠ – učitelka

Ředitelka MŠ – provozní pracovníci

Zaměstnanci a rodiče si předávají informace každodenní vzájemnou komunikací, formou individuálních konzultací, třídních schůzek, na společných akcích a setkáních, zveřejněním informací na nástěnkách v MŠ včetně odborných článků, seznámením s výsledky práce svých dětí.

Vnější informační systém – webové stránky obce, informační plocha u hlavního vchodu do MŠ, informační nástěnka OÚ, čtvrtletní veřejná zasedání zastupitelů obce s občany, obecní rozhlas.

4.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Personální obsazení MŠ:

Andriana Charvátová

ředitelka

vzdělání: SPgŠ Čáslav

úvazek: 100%

Olga Janečková

učitelka

vzdělání: MAJA s.r.o. – obor předškolní a mimoškolní pedagogika

úvazek:100%

Pracovní doba učitelek je stanovena rozvrhem pracovní doby. Pravidelně se střídají v intervalech ranní x odpolední směna.

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají, studují odbornou literaturu, časopisy, navštěvují internetový portál Školaprofi.

Zaměřit se na využívání nabídek seminářů, zvyšovat si odbornou kvalifikaci.

Iveta Mocová

uklízečka MŠ

Personální obsazení školní jídelny:

Adéla Majzlanová

vedoucí stravování

Ivana Řezáčová

kuchařka

Pracovní doba personálu školní kuchyně je stanovena rozvrhem pracovní doby.

Obě zaměstnankyně se pravidelně účastní školení hygienického minima a dalších

seminářů zaměřených na problematiku předškolního stravování.

4.7 SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI ORGANIZACEMI

Spolupráce s rodiči

Návštěvy divadelních představení v MŠ v posledním roce před nástupem dětí do MŠ

Účast na pobytu venku, výletech a společenských akcích před nástupem dětí do MŠ

Informativní schůzky pro rodiče

Při adaptaci dětí v MŠ

Kreativní odpoledne zaměřené na výrobu adventních dekorací

Čtvrtletní setkávání maminek a paní učitelek – náměty, nápady k činnostem

Společné zpívání koled při rozsvícení obecního vánočního stromku

Mikulášská nadílka pořádaná obcí

Vánoční akademie za účasti rodičů a rodinných příslušníků

Rozloučení se školáky za účasti rodičů a rodinných příslušníků

Masopustní obchůzky s koblížky

Maškarní karneval

Předčítání pohádek před odpočinkem (maminky, babičky)

Průvod čarodějnic společný pochod v maskách vesnicí, opékání buřtů

Příprava občerstvení

Příprava prostor obecního sálu na akce (stoly, židle, výzdoba, úklid)

Dobrovolné brigády rodičů (dle potřeby)

Pedagogové respektují požadavky a přání rodinných příslušníků, snaží se o vytvoření oboustranné důvěry, otevřenosti spolupráce

Spolupráce se zřizovatelem

Řešení provozních problémů a požadavků rodičů

Spolupráce při zajišťování společně pořádaných akcí

Zapůjčování obecního kulturního sálu k pořádání akademií a dalších školních akcí

Zajišťování údržby zahrady – sekání trávníku, údržba plotu, pískoviště, prořezávání stromů

Závěr:

Za spolupráce se zřizovatelem vybavit školu novým nábytkem v hernách a v šatně, stávající nábytek je starý a nevyhovující, zakoupit vybavení pro interaktivní výuku. Vylepšit zázemí pro děti na školní zahradě – zahradní domek, vybavení skladu hraček regály, nákup koloběžek.

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Obsah integrovaného celoročního vzdělávacího bloku: „BAVÍME SE CELÝ ROK“

 1. Téma: KDO VŠECHNO PŘIŠELDO NAŠÍ MŠ

1.1 Podtéma: Škola na nás volá

1.2 Podtéma: Naše mateřská škola

1.3 Podtéma: Moje rodina

1.4 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

 1. Téma: PODZIM

2.1 Podtéma: Barevný podzim – příroda se mění

2.2 Podtéma: Ovocný týden

2.3 Podtéma: Zeleninový týden

2.4 Podtéma: Stromy, plody a zvířátka v lese

2.5 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

 1. Téma: NAŠE ZDRAVÍ

3.1 Podtéma: Šimon stůně

3.2 Podtéma: Moje tělo, narození miminka

3.3 Podtéma: Moje smysly

 1. Téma: VÁNOČNÍ ČAS

4.1 Podtéma: Vítáme ADVENT

4.2 Podtéma: Hrátky s čertem

4.3 Podtéma: Těšíme se na VÁNOCE

4.4 Podtéma: Putování do Betléma

4.5 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

4.6 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

 1. Téma: ZIMNÍ HRÁTKY

5.1 Podtéma: Zimní sporty a radovánky

5.2 Podtéma: Cesta na severní pól

5.3 Podtéma: Těšíme se do školy

5.4 Podtéma: Co už umím- opakování, evaluační záměry, přání dětí

 1. Téma: CO DĚLÁME CELÝ DEN

6.1 Podtéma: Ráno, v poledne, večer

6.2 Podtéma: Hádej, čím jsem

6.3 Podtéma: Masopustní radovánky

6.4 Podtéma: Čím cestujeme

 1. Téma: JARO

7.1 Podtéma: Předjaří – doba probuzení

7.2 Podtéma: Domácí zvířátka a jejich mláďátka

7.3 Podtéma: Těšíme se na VELIKONOCE

7.4 Podtéma: Svátky jara VELIKONOCE

7.5 Podtéma: Co najdeme v knížkách

 1. Téma: NAŠE PLANETA

8.1 Podtéma: Živá a neživá příroda

8.2 Podtéma: Svět je plný vody

8.3 Podtéma: Barevná planeta – EKO TÝDEN

8.4 Podtéma: Čarodějnice

 1. Téma: MĚSÍC KVĚTŮ

9.1 Podtéma: Maminka mávátek

9.2 Podtéma: Volně žijící zvířátka a zvířátka v ZOO

9.3 Podtéma: Hmyz kolem nás

9.4 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

 1. Téma: LÉTO

10.1 Podtéma: Den dětí – týden radostí

10.2 Podtéma: Rozloučení se školáky

10.3 Podtéma: Už k nám jedou prázdniny

10.4 Podtéma: Prázdniny jsou tu

10.5 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí


 1. Téma: KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO NAŠÍ MŠ

Podtémata:

1.1 Podtéma: Škola na nás volá

1.2 Podtéma: Naše mateřská škola

1.3 Podtéma: Moje rodina

1.4 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

Charakteristika

Uvítat děti po prázdninách. Nově příchozím dětem dát dostatečný prostor pro adaptaci na nové prostředí. Rozvíjet a posilovat vzájemné vztahy mezi dětmi. Znovu utvářet pravidla jako základ společného soužití. Osvojit si pravidla společenského chování při stolování a základní hygienická pravidla. Vést děti k samostatnosti a pomoci mladšímu.

Časový rozsah: 4 týdny

Věková skupina: 3 – 7 let

Cíle:

Seznamovat se s novým prostředím, adaptovat se na prostředí třídy, školy, na režim dne

Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti – oblékání, stolování, hygiena

Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev

Rozvíjet tvořivé myšlení, tvořivé sebevyjadřování

Získat relativní citovou samostatnost

Seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině)

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí – seznámit se základními zdvořilostními návyky – pozdravit a podat ruku po příchodu a při odchodu, poděkovat, poprosit, umět se omluvit

Orientovat se bezpečně v prostředí třídy, školy

Očekávané kompetence:

 • odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých (je aktivní i bez jejich opory)
 • zvládá sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky (samostatně použije toaletní papír, spláchne, umyje si ruce, správně použije ručník, umí používat kapesník, nají se, samostatně se obléká a svléká, obouvá, zapíná si zipy, knoflíky, zaváže si tkaničku, postará se o své osobní věci)
 • zvládá jednoduché pracovní úkoly (uklidí po sobě hračky, pomůcky)
 • pozná svoji značku, později i značky svých kamarádů
 • zná své jméno a jména svých kamarádů, jména učitelek, personálu
 • navazuje kontakty s dospělými a respektuje je, též komunikuje s ostatními dětmi
 • respektuje společně vytvořená a vysvětlená pravidla
 • ve styku s dospělými i s dětmi uplatňuje základní společenské návyky (pozdraví, poprosí, poděkuje, omluví se, požádá o pomoc)
 • uvědomuje si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům
 • spolupracuje s ostatními dětmi ve třídě
 • má povědomí o mezilidských morálních hodnotách (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem nás, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým) a v odpovídajících situacích se podle toho chová (doma, v MŠ, na veřejnosti)
 • vnímá přání a potřeby druhých, zejména mladších potřebných (chová se ohleduplně k slabšímu nebo postiženému, nabídne pomoc apod.)
 • má povědomí o tom, že se může bránit násilí od druhého člověka
 • uvědomuje si význam a zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti
 • zná strukturu rodiny, uvědomuje si nejbližší členy
 • chápe, že každý v rodině má povinnosti pomáhat podle svých schopností
 • má povědomí o ochraně rodiny a domova před cizími nebezpečnými lidmi

Činnosti:

1.1 Podtéma: ŠKOLA NA NÁS VOLÁ

 • NH: „U nás v MŠ“ seznámení s prostředím MŠ
 • seznamování a poznávání svojí značky (v šatně, ve třídě u stolečku, v umývárně) NH: „Hledám svoji značku“, „Čáry x máry“
 • hry na seznámení v KK – seznámení dětí se jmény kamarádů a učitelek „Hledám holku, holčičku“, „Hledám kluka“, „Dobré ráno, Aničko“
 • NH: „Na pořádníčka“ udržování pořádku, úklid hraček a pomůcek na své místo
 • „Raketa“ procvičování početní řady
 • seznamování s bezpečnostními pravidly v MŠ, při pobytu venku (ŠZ – Tv náčiní)
 • DH: „Moje oblíbená hračka“- aktivní používání slovní zásoby, správné pojmenování předmětů, st. děti DH: „Kde je moje oblíbená hračka“ – pomocí příslovců místa (dole, nahoře, uprostřed atd) určování polohy objektů vzhledem k vlastní osobě
 • báseň: „Ruce“, „Po prázdninách“, „Pořádníček“
 • vytváření základních hygienických návyků – samostatné používání toalety, mytí rukou, správné použití ručníku, tekutého mýdla, úprava svého zevnějšku
 • konstruktivní stavebnice – rozvoj jemné motoriky, tvořivé fantazie, orientace v prostoru
 • postupný nácvik písní pro každodenní ranní pozdrav: „Dobrý den“,“Všichni spolu“
 • opakování známých písní
 • „Můj kamarád“ znázornění charakteristických rysů lidského obličeje – kresba na základě zážitků z prázdnin
 • zdravotně preventivní cvičení
 • cvičení s hudbou
 • střídání chůze a běhu
 • reakce na slovní a zvukový signál
 • chůze ve dvojicích
 • chůze po schodech nahoru x dolů – střídání nohou
 • seznámení s okolím školy, pobyt na školní zahradě
 • procházky obcí – seznámení s bezpečností na vozovce

1.2 Podtéma: NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

 • postupné pojmenování prostor MŠ a orientace prostorách MŠ
 • upevňování kamarádských vztahů – hrací koutky
 • posilování zrakového vnímání a logického myšlení při hledání cest jednoho bodu do druhého – „Cestička do školy“
 • KK – rozhovor na téma: „Žalování x žádání o pomoc“
 • KK – vyjadřování svých pocitů prostřednictvím plyšové hračky – „Chodím do školky rád x nerad a proč“
 • „Proč se medvídek Míša strachoval“ – plné soustředění na divadelní scénku, mravní ponaučení, reakce dětí na danou situaci
 • „Proč maminka Adámka nechce“ soustředění na čtený příběh, dramatizace scénky, vyvození mravního ponaučení
 • postupný nácvik básní: „Po prázdninách“, „O stolování“
 • vytleskávání slabik ve slově
 • zapojení všech dětí do nácviku HPH „Kolo“
 • modelování
 • kresba klacíkem do písku, kresba barevnými křídami na chodník
 • „Moje školička“ malba štětcem a vodovými barvami
 • ovládání koordinace ruky a oka při vázání kličky a uzlu
 • třídění hraček podle druhu a vlastností
 • procvičování návyků sebeobsluhy
 • cvičení podle písničky – reakce na slovní pokyn, vzpřímená chůze
 • zdravotně preventivní cvičení zaměřená na správné držení těla
 • cvičení se stuhami a šátky
 • PH: „Pan čáp ztratil čepičku“ dodržování herních pravidel
 • závodivé hry ve dvojicích
 • běh za vedoucím dítětem
 • vycházky do okolí obce, hry na školní zahradě
 • hry s přírodním materiálem

1.3 Podtéma: MOJE RODINA

– NH „Na rodinu“, „Rodinná oslava“
– „Kde bydlí naše rodina“ procvičování pojmů: vysoký x nízký, malý x velký, nový x starý
– seznámení s pojmy: jedináček, macecha, dětské domovy
– DH: „Jak pomáhám doma“ slovní popis činností, používání sloves, souvislé vyjadřování
– hrátky s časopisem „Sluníčko“
– vyvození hlásky na začátku slova st. děti
– DH: „Jdeme k nám na návštěvu“ pojmenování členů rodiny, procvičování příbuzenských vztahů, st. děti: „Kde rodiče pracují?“
– dramatizace pohádky: „O neposlušných kůzlátkách“ – upozornění na nebezpečné situace – chovat se obezřetně k cizím osobám
– seznámení se s nebezpečnými předměty v MŠ a doma, předcházení úrazům „Nebezpečí kolem nás“
– nácvik písně: „Muzikantská rodina“ tvorba instrumentálního doprovodu za pomoci dětských hudebních nástrojů

 • otiskování prstů, dokreslování detailů obličeje a částí lidského těla: „Naše rodina“
 • skládání papíru podle slovní instrukce
 • procvičování pravolevé orientace
 • „Cvičí celá rodina“ zvládání nižších překážek a různých druhů lezení za sebou

1.4 Podtéma: „OPAKOVÁNÍ, EVALUAČNÍ ZÁMĚRY, PŘÁNÍ DĚTÍ“

– plné soustředění na čtený text, poslech s porozuměním
– procvičování zrakové paměti: „Co se změnilo?“, pexeso, domino
– procvičování jemné motoriky DH: „Co dokáží ruce“
– DH: „Kouzelný pytlík“ – rozlišování předmětů pomocí hmatu
– posuzování počtu dvou souborů přiřazovací metodou
– snaha o zapamatování krátkého textu – básně: „Vrabčí koupání“, „Pepíček a Anička“
– procvičování dechového svalstva
– procvičování sluchového vnímání – rytmizace jmen – DH: „Míč, míč, hop a už je pryč“
– hra s modelínou vyvíjení stejnoměrného tlaku mezi dlaní a podložkou NH: „Pečeme preclíky“
– pečlivé vybarvování omalovánky
– pozorování vlastností barev formou hry – otisk dlaně „Strom přátelství“
– procvičování správného úchopu nůžek, techniky stříhání, čistota při práci s lepidlem
– procvičování skoků snožmo na místě i z místa, vpřed i vzad a s otočením
– reakce na zvukový signál, orientace v prostoru PH: „Všichni domů“
– procvičování házení lehkým předmětem na cíl (šiška, žalud)
– chůze na delší vzdálenost s překonáváním přírodních překážek
– házení a chytání míče – soutěž družstev

 1. Téma: PODZIM

Podtémata:

2.1 Podtéma: Barevný podzim – příroda se mění

2.2 Podtéma: Ovocný týden

2.3 Podtéma: Zeleninový týden

2.4 Podtéma: Stromy, plody a zvířátka v lese

2.5 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

Charakteristika

Prožívání a vnímání půvabů podzimu všemi smysly. Všímat si nádherných barev kolem nás. Rozhlédneme se po krajině, pozornost budeme věnovat stromům, keřům a jejich plodům, kterými nás příroda obdařila. Děti se dozví, jak se zvířata připravují na příchod zimy, proč se někteří ptáci stěhují do teplých krajin a navštíví podzimní les. Zjistíme, co přináší změny počasí, jak se oblékat. Děti se seznámí s podzimními pracemi na poli a v zahradách.

Přiblížit dětem podzimní tradice a svátky.

Časový rozsah: 5 týdnů

Věková skupina: 3 – 7 let

Cíle:

Rozvoj a užívání všech smyslů (zrak, chuť, čich, hmat, sluch)

Osvojení dovedností k podpoře zdraví, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Rozvoj řečových schopností a dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Rozvoj společenského a estetického vkusu

Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou

Seznamovat se proměnami a vývojem v přírodě (pojmy: jaro, léto, podzim, zima)

Rozvíjení kooperativních dovedností. Spolupracovat s ostatními ve skupině

Rozeznávat stromy listnaté a jehličnaté, poznat rozdíl mezi stropem a keřem

Umět pojmenovat některé plody stromů a keřů

Učit se poznávat ovoce a zeleninu

Poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáků, určit ptáky stěhovavé

Rozvoj pohybových dovedností

Rozvoj jemné motoriky

Seznamovat s tradicemi a svátky své země, státní vlajkou a hymnou

Očekávané kompetence:

 • má elementární poznatky o podzimní přírodě
 • pozná rozdíl strom x keř, pojmenuje několik druhů listnatých a jehličnatých stromů
 • umí pojmenovat změny a jevy v podzimní přírodě, počasí
 • vnímá všemi smysly
 • umí pojmenovat a pozná rozdíl mezi ovocem a zeleninou
 • má povědomí o tom, že ovoce a zelenina jsou součástí zdravého stravování
 • má povědomí, že před konzumací ovoce a zeleniny dodržujeme hygienu
 • je citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě a věcem
 • k zachycení skutečnosti ze svého okolí a vyjádření svých představ a prožitků využívá různých výtvarných technik dovedností (používá barvy při kreslení, modeluje, konstruuje, tvoří z papíru, z různých materiálů, přírodnin
 • zvládá základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, pohybuje se ve skupině dětí

Činnosti:

2.1 Podtéma: Barevný podzim – příroda se mění

 • vycházky do podzimní přírody v okolí obce s přirozeným pozorováním přírody
 • sledování podzimních prací na poli a v zahradách
 • pozorování ptáků (ptáci stěhovaví ptáci), pozorování změn počasí
 • pozorování stromů a keřů, rozdíl strom x keř
 • sběr listů stromů a šípků – pozorování jejich barev, tvarů
 • tvořivé činnosti s přírodním materiálem – otiskování listů, lisování, koláže, navlékání
 • aranžování výtvorů a výzdoba MŠ
 • artikulační a dechová cvičení, báseň: „Malíř podzim“ „Pouštění draka“
 • hádanky k tématu, tvoření hádanek, říkadlo: Foukej, foukej větříčku“- rytmizace
 • diskuze a rozhovory na aktuální téma KK
 • poslech příběhu: „O poslední vlaštovce“ rozhovor na téma: „Stěhovaví ptáci“
 • Četba příběhu: „Jak pekli kaštany“ – soustředěný poslech, ilustrace k příběhu
 • PH: „Na hlídače“, „Dráček“, „Na peška“, HPH: „Ježek“
 • smyslová hra: „Co se stalo?“
 • nácvik písně: „Barevný podzim“ a opakování známých písní
 • grafomotorická cvičení PS – školáci
 • chůze na delší vzdálenost, překonávání přírodních překážek
 • běh k danému cíli, střídání chůze, běh
 • pouštění draků
 • konstruktivní stavebnice
 • hrabání listí a trávníku na školní zahradě

2.2 Podtéma: Ovocný týden

 • poznávání a rozlišování ovoce podle chuti, barvy, tvaru
 • procvičování pojmů: velké x malé, nad, pod, za, před, vedle, mezi
 • dřevěná stavebnice- „Stavíme moštárnu“
 • NH: „Na obchod“
 • báseň: „Do košíčku hrušku dám“, „Vezmi žlutou tužku“
 • určování počtu slabik ve slově vytleskáváním, vyvození hlásky na začátku slova
 • gymnastika mluvidel
 • prohlížení knih a encyklopedií, leporel
 • vlastní výroba křížal
 • vitamínová hostina – příprava ovocných jednohubek ke svačině
 • pečeme jablečný závin
 • PH s míčem, koulení míčem daným směrem, lezení v podřepu, běh
 • PH: „Na ovoce“, „Závody jablíček“
 • kresba voskovkou – zachycení tvaru jablka
 • rozfoukávání barevné skvrny pomocí brčka
 • zpěv písně: „Já jsem Pepa červíček“, „Pod naším okýnkem“
 • grafomotorická cvičení
 • procvičování zručnosti při oblékání pláštěnky a zapínání knoflíků

2.3 Podtéma: Zeleninový týden

 • DH: „Jak se jmenuji, jak vypadám a jak chutnám“ seznámení s názvy a charakteristickými vlastnostmi a využitím zeleniny
 • NH: „Vaříme polévku“ – správné pojmenování zeleniny, určování počtu slabik v názvech zeleniny, tvoření zdrobnělin
 • DH: „Hláska nás probudí“ vyvození hlásky na začátku slova
 • artikulační a dechová cvičení
 • báseň: „Řípa se vdávala“, „Podzime, bratříčku, přidej mi barvičku“ – procvič. barev
 • prohlížení a vyhledávání zeleniny
 • dramatizace pohádky: „O veliké řepě“, procvičování pojmů: před, za, první, poslední
 • hádanky k tématu
 • nácvik a pohybové ztvárnění písně: „Cibulenka“
 • grafomotorické cviky – obloučky (kopečky brambor)
 • vytrhávání a lepení malých kousků barevného papíru: „Zeleninová polévka“
 • stříhání podle šablony „Hrnec na polévku“
 • jógové cvičení – správné držení těla, správné dýchání, protažení celého těla, zklidnění, koncentrace
 • hry s padákem: „Na podzimní mlhu“
 • PH: „Veverka Čiperka“, „Polévka se vaří“, „Žahavá kopřiva“
 • vycházky do přírody
 • sportovní areál- procvičování vyhazování míče do výšky oběma rukama, starší děti střídání pravé a levé ruky, vyhazování jednoruč

2.4 Podtéma: Stromy, plody a zvířátka v lese

 • používání pojmů – shora, uprostřed, kolem, nahoru, dovnitř, napravo, nalevo – „Muchomůrky domeček“ – zvířátka a jejich domeček
 • hádanky k tématu
 • rozdíl jedovatá x jedlá houba
 • skládání dřevěných tvarů od nejmenšího po největší
 • artikulační a dechová cvičení – „Sluníčko“, „Houkání sovy“
 • básně: „V lese“, „Zavírání lesa“, „Muchomůrka“
 • říkadla: „Táta náš šel na houby“, „Běžela liška po ledu“
 • četba pohádek: „O Smolíčkovi“, „O červené Karkulce“, „O Budulínkovi“
 • povídání, prohlížení knih a encyklopedií, poslech pohádkových příběhů k tématu – les
 • reprodukce pohádky: „Budka v poli“
 • návštěva lesa – pojmenování rostlin, hub, stromů, rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem, sběr šišek, bukvic, žaludů, listů – slovní popis, pozorování přírodnin pod lupou
 • vytváření obrazců z přírodnin v přírodě
 • pozorování zvířátek v lese, u lesa – rozhovory
 • sběr přírodnin – výstava v MŠ
 • samostatná činnost dětí při vytváření drobných předmětů z přírodnin: „Dárek pro skřítka Podzimníčka“
 • modelování, dlaňové obrázky, malba temperou, omalovánky, obkreslování šablon k tématu
 • skupinový i sólový zpěv s doprovodem dětských hudebních nástrojů, hra na tělo – „Běží liška k Táboru“, „Starý medvěd vzdychá“, „Já do lesa nepojedu“, „Kukačka“
 • HPH: „Ježek“, „Zajíček své jamce“
 • PH: „Na jelena“, „Na Budulínka“, „Medvěd chodí po lese“, „Na ovečky“, „Na zajíčka“
 • KK – rozhovory o zážitcích dětí, o nutnosti chránit přírodu, o nebezpečí rozdělávání ohně v lese, o ochraně zdraví (vzteklina, klíšťata, jedovaté rostliny a houby), jak se správně chovat v lese
 • poslech písní a pohádek s tématikou lesa
 • zdravotně preventivní cvičení motivované lesem, podzimem a zvířátky
 • lokomoční cvičení
 • grafomotorická cvičení PS – „Ježek“ psaní rovných čar …

2.5 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

 • opakování znalostí o podzimu
 • hra s magnetickou stavebnicí – sestavování obrazců podle předlohy, pozornost, postřeh
 • DH: „Podzimní plody“ – odhad délky, počtu
 • KK – asociace „Když se řekne podzim“
 • NH: „Na ovocné víly“ procvičování jemné a hrubé motoriky při oblékání šatů, vzájemná pomoc mezi dětmi, komunikace
 • opakování básní, písní, říkadel k tématu
 • „Jablečný závin“ správná manipulace s příborovým nožem a válečkem, správný úchop nože
 • konstruktivní stavebnice
 • grafomotorické cvičení – uvolňování zápěstí
 • rovnoměrné nanášení temperové barvy na čtvrtku, plynulé tahy nahoru x dolů
 • HPH: „Šla Nanynka do zelí“
 • PH: „Hrášek se kutálí“, „Větrný král“, „Na ovocného krále“
 • vycházky do okolí, hry na školní zahradě
 • výlet
 1. TÉMA: NAŠE ZDRAVÍ

Podtémata:

3.1 Podtéma: Šimon stůně

3.2 Podtéma: Moje tělo, narození miminka

3.3 Podtéma: Moje smysly

Charakteristika:

Děti se seznámí s lidským tělem, osvojí si poznatky o jeho částech, funkcích vnitřních orgánů a funkcích svých smyslů. Seznámí se se základními pojmy užívanými ve spojení se zdravím, o důležitosti hygieny a péče o své zdraví. Budeme si vyprávět o vývoji a narození miminka, o tom, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý člověk jiný, že odlišnosti jsou přirozené.

Časový rozsah: 3 týdny

Věková skupina: 3 – 7 let

Cíle:

Probudit zájem o své zdraví

Učit se předcházet úrazům a nemocem

Uvědomit si vlastní tělo, osvojit si poznatky o prospěchu pohybových činností a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody

Rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání

Rozvíjení paměti a pozornosti

Rozvíjení sebeovládání

Rozvíjení základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností

Rozvíjení komunikativních (verbálních neverbálních) dovedností a kultivovaného projevu

Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z objevování …)

Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými (dětmi i dospělými)

Očekávané kompetence:

 • pojmenuje části lidského těla, orgány a jejich funkci
 • rozlišuje, co prospívá zdraví (výživa, pohyb, zdravé prostředí), co škodí (škodlivé látky, nemoci, úrazy, nebezpečí – cizí lidé, doprava…)
 • zná pojmy spojené se zdravím, pohybem, sportem
 • vědomě pozoruje, všímá si a uvědomí si – co se změnilo
 • odpovídá za sebe a své jednání ve známých a opakovaných situacích
 • chová se slušně a zdvořile k dospělým, starým lidem, vrstevníkům, váží si jich, pomáhá
 • rozlišuje aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat, ale které je také mohou poškozovat (pečuje o okolní životní prostředí)

Činnosti:

3.1 Podtéma: Šimon stůně

– DH: „Šimon onemocněl“ seznámení s částmi lidského těla, jejich funkcí a činností

– NH: „Na lékaře“, „Na nemocnici“, „Na zubaře“

– „Co se stalo Petrušce, když si neumyla ruce“ – plné soustředění na vyprávěný příběh, ponaučení, odpovědi na otázky

– rozšiřování slovní zásoby – pojmy: bacil, recept, vitamín

 • vyprávění podle obrázkové osnovy: „Polámal se mraveneček“
 • určování počtu slabik v názvech částí lidského těla
 • báseň: „Čistím zoubky“
 • veršovaná pohádka: „Polámal se mraveneček“
 • hádanky k tématu
 • „Bacil x vitamín“ – vyjádření svých pocitů prostřednictvím kresby
 • „To jsem já“ zachycení lidské postavy kresbou
 • píseň: „Každá ručka má prstíčky“, „Hlava, ramena, kolena, palce“
 • modelování postavy
 • „Kamarád“ rozvíjení tvořivosti a fantazie při sestavování lidské postavy s využitím různého materiálu
 • rozvíjení jemné motoriky při „ošetřování pacienta“ – praktické činnosti
 • tvořivé hry s přírodním materiálem na téma: „Bacil“
 • upevňování návyků sebeobsluhy (svlékání, oblékání…)
 • PH: „Šimon řekl, „Baba rýma“
 • cvičení s padákem – citlivé vnímání svého těla
 • nácvik skoku do výšky
 • podbíhání pod překážkou, běh s poskoky, cval stranou
 • práce s pracovním sešitem – grafomotorika
 • vycházky do okolí, hry na školní zahradě

3.2 Podtéma: Vznik života narození miminka

 • „Jak jsme přišli na svět“ – seznámení s procesem narození dítěte a jeho vývojem PŘED a PO narození
 • NH: „Na rodinu“, „Nemocné miminko“, „Hračky pro miminko“ – správné zacházení a péče o miminko, pláč x pohlazení – jak se miminko cítí, poznávání hraček podle hmatu, bezpečných x nebezpečných
 • „Máme doma miminko“ – soustředěný poslech čteného příběhu, doplňování příběhu obrázky se slovním doprovodem (malované čtení)
 • prohlížení encyklopedie: „Lidské tělo“ – rozhovor nad obrázky, tvoření otázek a odpovědí
 • rozhovor v KK na téma: „Úplná x neúplná rodina“, vysvětlení pojmů: Dětský domov, macecha, sirotek
 • zapamatování si textu básně: „Kam to ten čáp asi letí“
 • „Dárek pro miminko“ – hra s keramickou hmotou – procvičování koordinace ruky a oka, smysl pro tvar a detail
 • grafomotorické cviky
 • poslech a zpěv ukolébavek
 • nácvik písně: „Miminko a dudlík“
 • skupinová práce – „Kočárek pro miminko“ – využití krabic od bot, polepování, stříhání dortových ubrousků, práce s raznicí, kooperace
 • „Zavinovačka“ stříhání tapety, správné držení nůžek, stříhání za pomoci kreativních nůžek, čistota při práci s lepidlem
 • konstruktivní stavebnice, mozaiky, dětské vyšívání
 • společenské hry – dodržování herních pravidel, kooperace
 • HPH: „Dárek od čápa“ – sladit hudbu s pohybem
 • PH: „Na pérka“, „Pan Čáp ztratil čepičku“
 • cvičení na židličkách – procvičování správné techniky vystupování a sestupování z vyvýšené plochy, procvičování koordinace celého těla, obratnost, odvahy
 • cviky na procvičování klenby nožní
 • vycházky do okolí, sportovního areálu, na školní zahradu – honičky, běh na delší vzdálenost, hry s padákem, PH dle přání a volby dětí
 • prohlížení fotografií: „Když jsem byl/a miminko“

3.3 Podtéma: Moje smysly

 • smyslové hry
 • Kimovy hry
 • NH: „Na tiché království“, „Na voňavé království“, „Na kuchaře“, „Kdo jsi?“
 • seznámení s pojmy: slepec, slepecká hůl, asistenční pes, hluchoněmý, znaková řeč
 • seznámení s legendou o svatém Martinovi
 • rozhovory na téma: „Proč potřebuji ústa?“, “ K čemu potřebuji hmat?“
 • vytleskávání slabik ve slově, používání zdrobnělin, přídavných jmen
 • rozhovor v KK na téma: „Zdravé zuby“
 • artikulační a dechová cvičení, hádanky
 • „Nosáček“ využití barevného papíru k vytváření postav
 • hry s autodráhou, dřevěnou stavebnicí, dílnou
 • prohlubování sluchového vnímání a rozvíjení citlivosti pro zvuk NH: „Na muzikanty“
 • rozlišování zvuků lidský x zvířecí
 • zapouštění barev do papírového kapesníku
 • kresba svatého Martina motivovaná přečteným příběhem
 • nácvik písně: „Svatý Martin“
 • PH: „Na slepou bábu“, „Polévka se vaří“, „Na Palečka a obra“
 • zdravotní a relaxační cviky, cvičení s hudbou
 • cvičení v prostoru s míči
 • vycházky k rybníku – pozorování příprav na výlov ryb
 • rozlišování různých zvuků v přírodě
 • hry s přírodním materiálem
 • míčové hry, zdolávání přírodních překážek, chůze ve dvojicích běh v ohraničeném prostoru, reakce na zvukový, zrakový signál
 • procvičování názvů částí lidského těla: „Kuba řekl …“
 1. TÉMA: VÁNOČNÍ ČAS

4.1 Podtéma: Vítáme ADVENT

4.2 podtéma: Hrátky s čertem

4.3 Podtéma: Těšíme se na Vánoce

4.4 Podtéma: Putování do Betléma

4.5 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

4.6 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

Charakteristika

Téma bloku je zaměřeno na adventní období. Děti se seznámí s tradicí, zvyky a obyčeji, které s ním souvisejí. Vysvětlíme si co je adventní čas, proč slavíme Vánoce. Vytvoříme si slavnostní a radostnou atmosféru. Svátky budeme prezentovat jako období očekávání, které by mělo být časem lásky mezi lidmi soustředění se na své blízké. Navštívíme zvířátka v lese a zahradě, protože v zimě potřebují naši pomoc. Prožijeme ve společnosti svých rodin kreativní odpoledne zaměřené na výrobu vánočních dekorací při poslechu koled a ochutnávce vánočního cukroví. Společně s maminkami, sourozenci a spoluobčany za zpěvu koled rozsvítíme obecní vánoční stromek. Navštíví nás pohádkové bytosti čert, Mikuláš a Anděl. Vlastnoručně si upečeme a ozdobíme vánoční perníčky. Své dovednosti budeme prezentovat na vánoční akademii pořádané pro své blízké.

Časový rozsah: 6 týdnů

Věková skupina: 3 – 7 let

Cíle:

Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev

Rozvíjet schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se na společných činnostech), přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané

Vytvářet pozitivní vztah k místu, ve kterém dítě žije

Rozvoj smyslů (vůně a chuť vánočního cukroví)

Rozvoj hudebních a dramatických dovedností

Radostné prožívání sváteční události

Očekávané kompetence:

 • naučí se aktivně používat nová slova a nazpaměť krátké texty, reprodukuje říkanky, písničky, pohádky a zvládá jednoduchou dramatickou úlohu
 • vyjadřuje samostatně myšlenky, pocity a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • aktivně používá nová slova, ptá se na slova, kterým nerozumí
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla v mateřské škole, na veřejnosti, dodržuje herní pravidla, poznává Vánoce v hudbě, obrazech, literatuře, v lidových zvycích a radostně je prožívá
 • sleduje se zájmem hudební (dramatické, …) představení a hodnotí svoje zážitky, sdělí, co bylo zajímavé a co ho zaujalo
 • sladí pohyb s rytmem a hudbou
 • podílí se na vánoční výzdobě
 • vnímá a rozlišuje vůně a chutě
 • pečuje o zvířátka v lese, o ptáčky
 • má radost z hezkých zážitků
 • těší se z obdarování svých blízkých, chce jim udělat radost

Činnosti:

4.1 Podtéma: Vítáme ADVENT

 • rozhovory o významu adventního času
 • vysvětlení pojmů: ADVENT, adventní věnec, koleda, pranostika
 • pečení vánočních perníčků
 • společná výzdoba prostor MŠ
 • vytváření dekorací do oken
 • výroba perníkového stromku (kooperace ve skupině) – kolektivní práce
 • vyhledávání a předčítání literárních textů k tomuto období
 • seznámení s obsahem pohádky, rozdělení rolí za účelem dramatizace, vyjadřování pocitů dětí u jednotlivých postav (Jak se cítím, jako opuštěný pejsek na Štědrý večer?…)
 • poslech a opakování známých vánočních písní a koled, pohádek a příběhů
 • postupný nácvik nových koled, básní a písní k tématu
 • tvorba instrumentálního doprovodu k písním a koledám (dětské hudební nástroje)
 • pohybové ztvárnění písní („Předvánoční …“) – pohyb v rytmu písně
 • artikulační a dechová cvičení, gymnastika mluvidel DH: „Na čertí školu“
 • skládání papíru podle slovní instrukce: „Adventní kalendář naší třídy“
 • pozorování adventní výzdoby v obci
 • vycházky do okolí, hry na školní zahradě
 • tvořivé hry se sněhem
 • chůze po vyvýšené ploše, správné držení těla, procvičování rovnováhy
 • PH: „Na mrazíka“, „Na meluzínu“, „Na dva mrazy“
 • příprava na společné vystoupení s rodiči a sourozenci při svátečním rozsvícení obecního vánočního stromku – zpěv koled, hra na dětské hudební nástroje, přednes básní, tanec

4.2 Podtéma: Hrátky s čertem

 • seznámení s tradicí svaté Barbory
 • KK – diskuze na téma: „Proč se bojíme čerta“
 • vysvětlení slovního spojení: „Šijou s ním všichni čerti“ …
 • vymýšlení rýmů a synonym ke slovu čert
 • kultivovaný přednes básní
 • nácvik říkadel a rozpočítadel spojených s pohybem „Ententýky, dva špalíky“, „Černá Máry“, „Čerte, čerte, čertíku“
 • seznámení s malířem a spisovatelem J. Ladou: „České Vánoce“ – prohlížení ilustrací a četba z knihy
 • smyslové hry: „Co si čert odnesl?“, „Čertův pytel“
 • NH: „Na peklo“ – odstranění strachu z nadpřirozených bytostí
 • malba temperovou barvou na větší formát papíru – zachycení tvaru hlavy čerta
 • tvořivá činnost s keramickou hmotou – Anděl – procvičování jemné motoriky a tvořivé fantazie
 • stříhání a lepení proužků barevného papíru „Čertovský řetěz“ – koordinace ruky a oka, čistota při práci s lepidlem, rozvoj jemné motoriky
 • tvoření za pomoci kreativních nůžek: „Můj čertík“
 • poslech CD „Mikulášská nadílka“
 • nácvik taneční hry: „Čert a Káča“ – tanec ve dvojici, sladění rytmu hudby s pohybem
 • PH: „Na Lucifera“, „Čertí honička“
 • vycházky, pobyt na školní zahradě, hry ve sportovním areálu
 • závodivé hry, běh k cíli, chůze v přírodním terénu, běh do kopce a z kopce
 • ranní cvičení motivované čerty
 • Mikulášská nadílka v MŠ

4.3 Podtéma: Těšíme se na Vánoce

 • seznámení se s charakteristickými znaky zimy – počasí, správné pojmenování zimního oblečení, zvířátka v zimě
 • rozšiřování slovní zásoby, vysvětlení pojmů – náledí, námraza, omrzlina
 • NH: „Na domácnost“ – předvánoční úklid, radostná atmosféra
 • adventní losování
 • seznámení s vánočními symboly – hry s obrázky – vyvození hlásky na začátku, popř. na konci slova, vytleskávání slabik a určování jejich počtu
 • procvičování P x L orientace
 • vykrajování zvonečků z keramické hmoty
 • kolorování zvonečků pomocí akrylových barev, technika malby tenkým štětcem
 • vytvoření vánočního přání
 • malba temperou na velký formát papíru – vánoční krajina- společná činnost
 • píšeme Ježíškovi
 • grafomotorická cvičení v PS
 • nácvik písní, básní, dramatizace pohádky a tance na vánoční akademii
 • seznámení s technikou TUPOVÁNÍ – zvonek z květináče
 • rozvíjení jemné motoriky, pečlivosti a trpělivosti při ubrouskové technice
 • poslech koled
 • poskoky snožmo se střídáním vpřed, vzad, do strany, orientace v prostoru
 • PH, závodivé hry při pobytu venku

4.4 Podtéma: Putování do Betléma

 • soustředěný poslech příběhu o narození Ježíška, pochopení smyslu Vánoc
 • KK- samostatné vyjadřování přání, myšlenky, pocitů a úsudku
 • malba kulis na vánoční akademii – společná práce, kooperace, kreativita
 • příprava sálu na besídku – výzdoba stolů, výroba vizitky pro svoje blízké
 • „Putování do Betléma“ – společné vystoupení dětí – ukázka hudebních, dramatických a estetických dovedností, zažívání radosti ze společně sdíleného a zvládnutého, spolupráce s ostatními, aktivní uplatňování svého názoru a nápadu
 • rozlišování vůní – jehličí, purpura, skořice, badyán, pomeranč, hřebíček, vanilka – „Voňavé Vánoce“
 • nadílka v MŠ – společné posezení u vánočního stromku, očekávání příchodu Ježíška
 • hry s novými hračkami – správná manipulace a péče o nové hračky, seznámení s novými pravidly při hře
 • obdarování svých blízkých vlastnoručně vyrobeným dárkem a přáním
 • „Krmení zvířátek“ vycházka do lesa a okolí, obdarování zvířátek a ptáčků
 • procvičování celkové obratnosti – běh, poskoky…, radost z pohybu
 • vycházky, hry na školní zahradě
 • jógová cvičení zaměřená na zklidnění a koncentraci dětí, správné držení těla
 1. TÉMA: ZIMNÍ HRÁTKY

Podtémata:

5.1 Podtéma: Zimní sporty a radovánky

5.2 Podtéma: Cesta neseverní pól

5.3 Podtéma: Těšíme se do školy

5.4 Podtéma: Co už umím – opakování, evaluační záměry, přání dětí

Charakteristika:

Zima je obdobím dlouhých večerů, chladného počasí, ale také zimních sportů a radovánek. Děti se seznámí s druhy zimních sportů. Budou vedeny k odpovědnosti za své zdraví, v oblékání, při prevenci v předcházení úrazům při zimních sportech. Uvědomí si, že doma se vždy ohřejeme, že ptáčkům a zvířátkům musíme pomoci, protože vše čím se živí, zůstalo pod sněhem. Předškolní děti se budou připravovat na zápis do 1. třídy základní školy. Neopomeneme tradici „Tří králů“.

Cíle:

Rozvíjení pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky.

Osvojování si poznatků o tělovýchově a sportu

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody

Osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní

Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

Rozvíjení zájmu o psanou podobu slova

Rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Rozvíjení schopnosti sebeovládání

Dokončit započatou práci, postupovat podle daných pokynů a instrukcí

Orientovat se v prostoru, na ploše

Procvičování pravé x levé

Pojmenování a poznávání geometrických tvarů

Pojmenování barev základních a jejich odstínů

Určování více x méně x stejně

Znát své jméno, příjmení, adresu bydliště

Očekávané kompetence:

 • zvládne základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, zvládat překážky, házet a chytat míč
 • vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky a pocity ve vhodně zformulovaných větách
 • pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno
 • navazuje kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, vhodným způsobem s nimi komunikuje, respektuje je
 • chová se obezřetněji setkání s neznámými dětmi i dospělými jedinci, v případě potřeby požádá druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 • uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory
 • záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost
 • vyvine volní úsilí, soustředí se na činnost a dokončí, co započalo
 • vnímá a rozlišuje tvary předmětů a jiné specifické znaky (velikost, barvu, hmotnost, materiál)
 • zná barvy, geometrické tvary, počítá do 10, zvládá jednoduché úkony (+, -)
 • zapamatuje si jednoduchý text, přednese básničku, zazpívá píseň, reprodukuje pohádku
 • určí počáteční hlásku ve slově a počet slabik
 • začlení se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • respektuje a dodržuje herní pravidla

Činnosti:

5.1 Podtéma: Zimní sporty a radovánky

 • „Zimní a sportovní výbava“ – seznámení s peněžní hodnotou, poznávání čísla, rozlišování více x méně x stejně pomocí přiřazovací hodnoty
 • popis situačních obrázků, tvoření vět na dané téma: „Zimní sporty“, procvičování analýzy a syntézy obrazový soubor DIDA
 • NH: „Na obchod“ – nákup sportovního a zimního vybavení – popis zboží a jeho charakteristických znaků
 • „Zimní sporty“ – procvičování sloves
 • KK – diskuse na téma: „Jak je důležité pomáhat si navzájem v životě, ve sportu
 • procvičování správné výslovnosti a zapamatování si krátkého textu básně
 • seznámení s tradicí svátku: „Tři králové“
 • nácvik písně: „Tři králové“ – radost ze společného zpěvu
 • dramatizace příběhu: „Příchod tří králů“
 • omalovánky, grafomotorické cviky, modelování kuliček: „Sněhulák“
 • kresba suchým pastelem k tématu
 • papírové tkaní – „Saně“ – proplétání papírových proužků výřezy, procvičování jemné motoriky, úklid svého místa po činnosti
 • pečlivé vystřihování po čáře – oblé, pravidelné tvary
 • procvičování vázání kliček a uzlů
 • bobování, klouzání, koulování
 • chůze, běh ve sněhu
 • kreativní hry se sněhem
 • pozorování stop ve sněhu

5.2 Podtéma: Cesta na severní pól

 • seznámení dětí s přírodním prostředím, životem lidí a zvířat na Severním pólu-DH: „Plavba lodí na Severní pól“
 • rozlišování věcí a zvířat, které patří x nepatří na Severní pól, procvičování názvů zimního oblečení, obohacování slovní zásoby DH: „Co si vezmu na severní pól“
 • DH: „Návštěva u Eskymáků“ všímání si rozdílu mezi způsobem života lidí v naší zemi a života na Severním pólu
 • správné určování příslovce místa – před, za, vedle, pod, … DH: „Psí spřežení“
 • experimenty s ledem a sněhem
 • práce s Velkým obrazovým atlasem světa“
 • čtení příběhů k tématu
 • básně, říkadla, artikulační cvičení a písně k tématu
 • rozvíjení fantazie při malbě vodovými barvami: „Ledoborec Kosatka“
 • pečlivé vybarvování omalovánek, orientace na papíře, správný úchop pastelky
 • NH: „Stavíme loď a plujeme na Severní pól“ tvořivá fantazie při hře s molitanovými kostkami, kooperace
 • vystřihování nepravidelných tvarů, správná manipulace s nůžkami „Tučňák“
 • procvičování zapínání knoflíků, zipů a vázání kliček NH: „Oblékáme se na Severní pól“ hra s panenkami
 • PH: „Námořníci“ procvičování mrštnosti, rychlosti, správná reakce na slovní pokyn
 • seznámení se správnou technikou a provedení kotoulu vpřed
 • pohybové a tvořivé hry se sněhem (stavění sněhuláka, iglú,…)
 • pozorování počasí, nahodilých jevů při pobytu venku

5.3 Podtéma: Těšíme se do školy

 • DH: „Už budu školák“ procvičování, rozlišování a správné pojmenování geometrických tvarů, barev a jejich odstínů, odhadování počtu, určování více x méně x stejně, procvičování početní řady
 • procvičování svého jména, příjmení a bydliště DH: „Domečku, kdo v tobě přebývá?“
 • reprodukce složitějšího textu příběhu: „Fík ve škole“ podle obrázkové osnovy
 • artikulační a dechová cvičení
 • opakování známých písní a básní, odstranění strachu ze sólového zpěvu a recitace, výrazný a hlasitý přednes
 • „Moje paní učitelka“ malba – zachycení lidské postavy i s detaily
 • cvičení na uvolnění ruky, plnění úkolů v PS (předškolní děti)
 • vyvození hlásky na začátku a na konci slova (starší děti)
 • určování počtu slabik ve slově, rozlišování krátké a dlouhé slabiky
 • procvičování P x L orientace
 • cvičení zaměřená na rozvoj hrubé motoriky, zvyšování nároků na pohybovou zdatnost dětí
 • pohybové hry, cvičení se šátky a hudbou
 • hry se sněhem, závody ve sněhu
 • příprava semínkových kelímků pro ptáčky: „Pochoutka pro ptáčky“ kooperace, radost z pomoci zvířátkům v zimě
 • konstruktivní stavebnice, puzzle, mozaiky, deskové hry
 1. TÉMA: CO DĚLÁME CELÝ DEN

Podtémata:

6.1 Podtéma: Ráno, v poledne, večer

6.2 Podtéma: Hádej, čím jsem

6.3 Podtéma: Masopustní radovánky

6.4 Podtéma: Čím cestujeme

Charakteristika:

Blok je zaměřen na jednotlivé části dne a jejich pravidelné střídání a na činnosti s tím spojené. Děti si uvědomí, jaké činnosti musí provádět pravidelně, naučí se respektovat denní řád a jaké činnosti můžou provádět, když chtějí.

V podtématu zaměřeném na povolání se seznámíme s různými profesemi a řemesly, s prací záchranných sborů (hasiči, policisté). Děti si osvojí poznatky o tom, jak je práce pro náš život

důležitá, že bychom si měli práce všech lidí vážit.

V týdnu masopustních radovánek dětem přiblížíme tuto lidovou tradici a zvyky s tímto obdobím spojené.

Poslední podtéma seznamuje děti s dopravními prostředky, jejich využitím a funkcí. Osvojíme si pravidla správného chování na komunikacích a seznámíme se základními dopravními značkami.

Časový rozsah: 4 týdny

Věková skupina: 3 -7let

Cíle:

Získávání představy o významu dodržování určitého režimu dne pro zdravý a spokojený život

Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i

poškodit a ničit

Pochopit, že každá práce je důležitá a že pro člověka je radost pracovat

Pochopení, že peníze si musíme vydělat a že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě

Vytváření základů pro práci s informacemi

Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti

Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností

Rozvíjení pozitivních citů a vztahů k vlastní osobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

Zajímat se o lidové zvyky a tradice

Začlenit se do dění v obci (masopustní taškařice, karneval)

Rozvíjet interaktivní komunikativní dovednosti

Rozvíjení kultivace mravního a estetického cítění

Rozvoj tvořivosti a kreativity

Rozvíjení pohybových dovedností

Rozvíjení souvislého řečového projevu

Rozvíjení sluchového vnímání

Rozvíjení schopností vyjádřit dojmy a prožitky ve výtvarném projevu

Přiblížit dětem rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici

Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

Poznat význam semaforu, základních dopravních značek a pravidel silničního provozu

Očekávané kompetence:

 • uvědomuje si denní cyklus
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • postupuje podle instrukcí a pokynů
 • plní smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistupuje na vysvětlená a pochopená pravidla
 • zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (vybere si hračky, pomůcky, uklidí si hračky, udržuje pořádek při hře, zvládá jednoduché úklidové práce)
 • odhaduje, na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomuje své nedostatky, přizná si chybu
 • sleduje očima zleva doprava
 • chápe prostorové pojmy (vlevo, vpravo, nahoře, dole, atd.)
 • ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku a zachází s předměty denní potřeby
 • formuluje otázky, odpovídá na ně, hodnotí
 • porozumí slyšenému příběhu, zachytí jeho myšlenku
 • popíše situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • orientuje se bezpečně v okolním prostředí, v okolí domova
 • rozlišuje některé symboly, porozumí jejich významu i jejich komunikativní funkci (dopravní značky a jiné piktogramy)
 • správně reaguje na smluvený signál
 • dodržuje bezpečnostní pravidla pohybu při pobytu venku na ulici
 • sladí pohyb se zpěvem, hudbou a rytmem
 • prožívá radost ze zvládnutého, ze zpěvu, tance a pohybu
 • svou představivost a fantazii vyjadřuje při výtvarných a pracovních činnostech
 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překonává překážky, hází a chytá míč, užívá různé náčiní, pohybuje se ve skupině dětí)
 • koordinuje lokomoci a další pohyby či polohy

Činnosti:

6.1 Podtéma: Ráno, v poledne, večer

 • používání časových pojmů a vztahům“ „Co děláš celý den?“
 • DH: „Jak měříme čas“ druhy hodin, funkce kalendáře, názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních období
 • DH: „Co dělám celý den“ respektování mluvčího a správné tvoření otázek v dialogu
 • procvičování výslovnosti, popisování obrázků, rozvíjení slovní zásoby, tvoření otázek a odpovědí – práce s knihou: „Malované počasí“, „Krtkův den“ – rýmované leporelo
 • básně: „Týden“, „Noc“, „Týden malých zahradníků“
 • logopedická rozcvička na téma: „Výlet“
 • KK – na téma: „Povídání o tmě“ – vyjádření vlastních pocitům vyslechnutí krátkého příběhu
 • naučné hry a společenské hry
 • hry v koutcích – „Spory řešíme slovem ne silou“
 • výtvarné vyjádření příběhu o tmě
 • nácvik písně: „Jaro, léto, podzim, zima“, tvorba instrumentálního doprovodu za pomoci dětských hudebních nástrojů
 • opakování známých písní
 • grafomotorická cvičení PS
 • rozvoj kreativity při práci s tapetou, mosgumou, dřevenými špachtlemi „Hodiny“
 • PH: „Den a noc“, „Na budíka“, „Na zvoníka“
 • lezení v podporu dřepmo – obratné podlézání překážek, reakce na signál
 • přetahování, přeskakování, chůze na delší vzdálenost, překonávání přírodních překážek, míčové hry, hry s padákem

6.2 Podtéma: Hádej, čím jsem

 • NH na různé profese „Na pekaře“,“Na zvěrolékaře“ atd.
 • pantomima
 • seznámení s různými druhy řemesel
 • procvičování znalostí – kde pracují rodiče
 • rozlišování a správné pojmenování nářadí, nástrojů a pomůcek, které se používají při určitém druhu zaměstnání DH: „Kdo, co, čím?“
 • seznámení s názvy obchodů, charakteristickým zbožím pro daný obchod
 • procvičování správné výslovnosti při popisování práce lidí na obrázku
 • poznávání hlásky na začátku (popř. na konci slova)
 • rozlišování řádku, sloupce
 • nácvik písně „Pekař“ a seznámení s taneční choreografií
 • grafomotorická cvičení
 • modelování vizovického pečiva a jeho kolorování
 • výstup po žebříku, odstranění strachu při seskoku z vyšší plochy
 • PH k tématu: „Na sportovce“, „Na tkalce“
 • pozorování lidí při práci v obci

6.3 Podtéma: Můj milej masopust

 • seznámení s tradicí masopustu – zvyky, pověry
 • seznámení s pranostikami
 • dramatizace příběhu „Koblížek na vandru“
 • písně, básně, říkadla a pohybové hry k tématu
 • KK – povídání, sdílení zážitků a pocitů, naslouchání druhému
 • slovní popis obrázků
 • hry se slovy
 • sociální a interaktivní hry
 • příprava těsta a smažení masopustních koblížků – skupinová konverzace, kooperace,
 • popis surovin, práce podle slovní instrukce, společný úklid, ochutnávka při svačině
 • postupný nácvik masopustní písně, rytmicky správného zpěvu
 • hudební hádanky
 • malba basy – společná práce
 • společná výzdoba MŠ
 • výroba masek
 • oblékání a svlékání masek
 • společný masopustní průvod vesnicí
 • obchůzky s rozdáváním koblížků
 • společný zpěv, tanec a přednes říkaček a básní
 • překonávání a obíhání různě vysokých překážek plynule za sebou, střídání běhu a chůze
 • závodivé hry

6.4 Podtéma: Čím cestujeme

 • seznámení dětí s druhy dopravy
 • obrázkový soubor Dida
 • prohlížení encyklopedií – rozhovor nad obrázky dopravních prostředků, jejich popis
 • seznámení s novými pojmy souvisejícími s dopravou
 • sluchová cvičení (zvuky dopravních prostředků)
 • procvičování příslovců místa: před, za, pod, vedle
 • malování dopravních prostředků, vybarvování omalovánek, dokreslování obrázků
 • vybarvování dopravních značek
 • NH k tématu
 • tvoření dopravních prostředků z kartonu, krabiček od čaje, sýrů
 • hry s dřevěnou stavebnicí a molitanovými kostkami – konstruktivní činnosti
 • básně, hádanky, říkadla a písně k tématu
 • KK – diskuze o důležitosti výrazného oblečení na komunikacích, rozhovor na téma: „Proč k vybavení cyklisty patří helma?“, vyprávění zážitků z cestování
 • návštěva místního vlakového nádraží
 • při pobytu venku vyhledávání a pojmenování dopravních značek v obci
 • pozorování dopravní situace v obci, pojmenování dopravních prostředků rozdělení (osobní x nákladní)
 • PH a hry s padákem
 • prolézání „strachovým pytlem“ odstraňování strachu ze tmy, posilování odvahy, orientace v úzkém, tmavém prostoru
 1. TÉMA: JARO

Podtémata:

7.1 Podtéma: Předjaří- doba probuzení

7.2 Podtéma: Domácí zvířátka a jejich mláďátka

7.3 Podtéma: Těšíme se na Velikonoce

7.4 Podtéma: Svátky jara VELIKONOCE

7.5 Podtéma: Co najdeme v knížkách

Charakteristika:

Říká se, že jaro je nový život. Je to více tepla, sluníčka, deště. Jaro jsou první sněženky a sedmikrásky v trávě, kočičky, jehnědy a nové listy na stromech. Návrat skřivánka a vlaštovky, zpěv ptáků. Zvířata rodí v tomto čase mláďata a ze zasetých semínek vyrůstají nové rostliny. Děti budou objevovat rozmanitosti tohoto období, učit se vnímat, jak se budí život v přírodě a objevovat rozmanitosti našeho světa. Pojmenujeme si domácí zvířátka a jejich mláďátka, seznámíme se s jejich obydlím, potravou jakou se živí a jaký lidem přinášejí užitek. Seznámíme se s tradicí velikonočních svátků a se zvyky s těmito svátky spojenými.

V podtématu „Co najdeme v knížkách“ se zaměříme na získání zájmu dětí mít vlastní knihu, protože je to zdroj informací a zábavy.

Časový rozsah: 5 týdnů

Věková skupina: 3 – 7 let

Cíle:

Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé, jemu pochopitelné využitelné pro další učení a životní praxi

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Porozumět, že změny jsou přirozené, samozřejmé, přizpůsobovat se jim

Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)

Seznámení s kulturou a zvyky místa, ve kterém dítě žije

Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, hudebních, výtvarných, dramatických)

Sledovat a vyprávět pohádku, příběh

Rozvoj komunikativních dovedností

Rozvoj kultivace mravního a estetického cítění

Vytváření základů pro práci s informacemi

Rozvoj základních kulturně společenských návyků a dovedností

Rozvoj tvořivého myšlení a tvořivého sebevyjadřování

Rozvoj kooperativních dovedností ve skupinách

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik

Ovládat pohybový aparát, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

Sladit pohyb se zpěvem, ovládat dechové svalstvo

Očekávané kompetence:

 • zajímá se, co se v okolí děje, všímá si změn ve svém okolí (přírodě), tyto změny komentuje, přizpůsobuje se jim (oblečení – rozlišení tepla a chladu)
 • ví, že se stále něco děje, že všechno plyne, vyvíjí se a proměňuje
 • proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímá jako samozřejmé, přirozeně se tomuto dění přizpůsobuje
 • má poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co je mu zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodních jevech a dějích, o živé a neživé přírodě, o lidech a jejich životě, o kultuře, o technice)
 • rozumí běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím s nimiž se běžně setkává (rozumí tomu, co se ve známém prostředí děje)
 • má poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijímá tradici oslav
 • ctí oslavy narozenin, svátků, slavností
 • spolupracuje při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, je ostatním partnerem
 • prožívá radost ze zvládnutého a poznaného
 • vnímá všemi smysly
 • zná názvy hospodářských a domácích zvířat, jejich mláďat, jejich obydlí, čím se živí a jaký přinášejí člověku užitek
 • sleduje a zachycuje hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh umí převyprávět samostatně, věcně správně, dokáže vymyslet pokračování příběhu
 • správně vyslovuje, ovládá tempo i intonaci řeči
 • používá jednoduchá souvětí, vyjadřuje myšlenku, nápad, mínění, dokáže popsat situaci, událost, umí vyjádřit svoje pocity, prožitky
 • uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání)
 • vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá, sleduje se zájmem literární, dramatické nebo hudební představení a hodnotí svoje zážitky
 • rozliší, co je reálné a co je fantazie
 • projevuje zájem o knihy, o ilustrace
 • vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • zvládá výtvarné činnosti, provádí jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (tužkou, pastelem, štětcem)a různými materiály
 • zvládá základní hudební dovednosti vokální i instrumentální
 • zpěv doprovází pohybem (PH, při chůzi, rytmických činnostech)
 • hází a chytá míč, užívá různé nářadí a náčiní
 • běhá, skáče, udrží rovnováhu na jedné noze

7.1 Podtéma: Předjaří – doba probuzení

 • seznámení dětí s charakteristickými znaky jara (jarní měsíce, délka dne, jarní počasí, první jarní květiny, práce na zahradě, na poli, názvy zemědělských strojů)
 • „Hrajeme si s říkadly“ analyticko – syntetické činnosti- rozklad slov na slabiky a skládání slov ze slabik, vyvození hlásky na začátku a na konci slova
 • „Co umím“ cvičení zaměřená na rozvoj výslovnosti – pohyb jazyka a rtů, správná artikulace, tempo řeči
 • rozpočítadlo: „U potoka roste kvítí“, báseň: „Jarní říkadlo“
 • grafomotorická cvičení PS
 • kresba pastelkou – sluníčko
 • poslech a postupný nácvik písně s vytvářením pohybového doprovodu „Když se jaro vrátí do vsi“
 • zpěv písní s jarní tématikou
 • procvičování manuální zručnosti při tvarování pedigového provázku – „Jarní květina“
 • výroba antikového papíru
 • sázení jarních cibulek, experiment: „Důležitost vody, tepla, světla pro rostliny“
 • pozorování částí rostlin pod lupou
 • práce na školní zahradě – hrabání trávníku, pletí záhonků, zalévání květin
 • PH: „Hubatá kopřiva“, „Pan čáp ztratil čepičku“, „Štronzo“
 • říkanka s pohybem: „Slunce“
 • „Přiletí čáp“ váha předklonmo s dopomocí i ve dvojici
 • honičky, hry s padákem, míčové hry
 • pozorování nahodilých jevů během pobytu venku

7.2 Podtéma: Domácí zvířátka a jejich mláďátka

 • poznávání, pojmenování domácích zvířátek a seznámení s životem domácích zvířátek a jejich mláďátek DH: „Na tom našem dvoře“
 • PS – procvičování orientace na stránce, číselné řady: „Na farmě“
 • popis charakteristických rysů domácích zvířat s pomocí obrazového materiálu DH: „Poztrácená zvířátka“- používání přídavných jmen
 • prohlížení knih, encyklopedií a leporel
 • říkanky a básně k tématu: „Šel Janeček na kopeček“, „Naše kráva strakatá“,“Micka“, „Husičky“ atd.
 • logopedická cvičení k tématu: „Zlatý klíček“
 • procvičování kultivovaného přednesu básní
 • rytmizace říkadel
 • seznámení s pojmy: „Pes přítel člověka“
 • sluchové hry – CD „Zvuky kolem nás“ – rozeznávání hlasů domácích a hospodářských zvířat
 • hra s dřevěnou stavebnicí: „Hospodářství“ – rozvoj jemné motoriky, tvůrčí fantazie, kooperace
 • tvořivá činnost s dřevěnými špachtlemi: „Stavíme plot“ rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka, čistota při práci s lepidlem
 • malba akrylovými barvami k tématu
 • kresba voskovkou a překrývání kresby vodovými barvami: „Kočička na koberečku“
 • obkreslování zvířátek podle šablony
 • grafomotorické cviky PS
 • zpěv písní: „Když jsem já sloužil“, „Když jsem husy pásala“, „Káčátka se batolí“, „Kotě a sluníčko“, „Pásla ovečky“ atd.
 • nácvik písně: „Kotě a měsíc“ s pohybovým ztvárněním děje
 • PH – procvičování rychlosti a obratnosti, orientace v prostoru, střídání běhu a chůze, lezení
 • procvičování pohybu paží a zápěstí při koulení míče
 • seznámení dětí s plným jógovým dechem v lehu na zádech, sestava: „Pozdrav Slunci“
 • procvičování dovedností dětí na zahradním náčiní
 • pozorování zvířátek ve výběhu při pobytu venku

7.3 Podtéma: Těšíme se na Velikonoce

 • seznámení s tradicemi, zvyky a obyčeji velikonočních svátků
 • NH: „Velikonoce v naší rodině“ příprava prostředí pro hosty, obdarování
 • seznámení a procvičování pojmů: více x méně x o kolik, početní řady, barev – hrátky s barevnými vajíčky
 • praktické činnosti s vajíčkem – části vajíčka, jeho vlastnosti atd.
 • vypravování příběhu podle obrázkové osnovy: „Jak se z vajíčka vylíhne kuře“
 • prohlížení ilustrací a rozhovor nad knihou J. Lady: „Český rok“
 • KK – diskuze na téma: „Jak připravit radostné Velikonoce“
 • básně, říkadla k tématu
 • pohádka: „O slepičce a kohoutkovi“ vyvození mravního ponaučení
 • hra: „Předávání vajíčka“ procvičování postřehu, orientace, prstových svalů, P x L orientace, soustředění
 • hra se zpěvem: „Zajíček své jamce“
 • rozvíjení hudebnosti dětí zpěvem za doprovodu varhan, vyjadřování hudby pohybem – postupný nácvik písně: „Zajíček“
 • omalovánky a grafomotorická cvičení
 • vysévání jarní pšeničky, pozorování klíčení a péče o rostlinky
 • procvičování techniky zavazování tkaniček, zapínání zipů
 • konstruktivní stavebnice, dětské vyšívání, mozaiky, magnetické stavebnice
 • společenské hry – dodržování herních pravidel, cvičení pozornosti, postřehu, paměti, doby soustředění
 • hry s padákem, hry s míči
 • procvičování celkové obratnosti dětí, zdravotní cviky
 • pozorování velikonoční výzdoby v obci
 • pozorování jarní přírody, práce na zahrádkách a na poli

7.4 Podtéma: Svátky jara Velikonoce

 • pozorování změn počasí
 • seznámení s pašijovým týdnem, význam a tradice s těmito dny spojené
 • zdobení velikonočních kraslic – kresba voskem, malba akrylovými barvami, atd.
 • výroba dekorací z přírodního materiálu – seno, větvičky břízy, sláma, atd.
 • pletení pomlázky
 • nácvik velikonočních koled
 • říkadla, básně
 • předčítání příběhů s velikonoční tématikou
 • tvořivé činnosti instrumentální s využitím orffových hudebních nástrojů
 • grafomotorická cvičení a úkoly v PS k tématu
 • PH: „Na drkače“, „Liška a kuřátko“, „Zvedni vajíčko!“
 • hry na školní zahradě – koloběžky, míče, obruče, hry s kočárky, atd.
 • hrabání trávníku, zalévání květin na záhonech
 • smyslová hra: „Kdo to ťuká?“
 • trhání malých kousků vaty: „Husa s housátky“
 • vybarvování omalovánek
 • improvizované rytmické aktivity
 • lokomoční dovednosti – lezení, skoky
 • „Předávání vajíčka“ – hra v družstvech, předávání vajíčka v různých pozicích

7.5 Podtéma: Březen- měsíc knihy

 • seznámení s postupem při vzniku knihy DH: „Jak se rodí knížka“ (jak vznikl papír, výroba papíru, atd.)
 • seznámení s pojmy: spisovatel, básník, ilustrátor, tiskárna, knihovna, knihkupectví
 • KK- diskuze na téma: „Kniha přítel člověka“ – co s knihou prožíváme, jak s ní správně zacházet, kam ji ukládáme – souvislé vyjadřování
 • hledání rýmů, vysvětlení: pohádka x poezie
 • rozvíjení monologu i dialogu na téma: „Koho známe z pohádek – Můj hrdina“
 • hry s pohádkovými obrázky – rytmické rozdělení slov na slabiky, určování hlásky na začátku a na konci slova, hra na tělo
 • seznámení s funkcí encyklopedie, jak v ní vyhledávat, poznávání některých písmen
 • Kimova hra- cvičení paměti, postřehu, soustředění (pohádkové obrázky)
 • procvičování dnů v týdnu, názvy měsíců, ročních období, početní řady
 • kresba pohádek, omalovánky
 • pexesa, puzzle
 • konstruktivní stavebnice
 • tvarování novinového papíru, překládáním a skládáním: „Čepice pro Večerníčka“
 • básně: „Večerníček“, „Televize“ – správná výslovnost všech hlásek
 • PH: „Budulínek“, „Na ovečky“, „Pět povelů“
 • nácvik HPH: Na šípkovou Růženku“
 • cvičení s lavičkami, závodivé hry, skok do dálky z místa i s rozeběhem
 • procvičování chůze po schodech nahoru x dolů (střídání nohou)
 • pozorování stromů, keřů, květin
 • „Maminky a babičky nám čtou“ – předčítání pohádek před odpočinkem rodin. příslušníky
 1. Téma: NAŠE PLANETA

Podtémata:

8.1 Podtéma: Živá a neživá příroda

8.2 Podtéma: Svět je plný vody

8.3 Podtéma: Barevná planeta- EKO TÝDEN

8.4 Podtéma: Čarodějnice

Charakteristika

Naše planeta je plná barev, přírodního bohatství. Žijí zde lidé v mnoha zemích, různých národů a kultur. Obklopuje nás nekonečný vesmír. Děti se v tomto bloku seznámí s planetou Zemí, na které žijí, s jejím bohatstvím. Uvědomí si sounáležitost člověka s živou a neživou přírodou, důležitostí vody pro život všech živých tvorů.

Získají poznatky o nutnosti chránit životní prostředí, které nás obklopuje, o třídění odpadu, ekologii.

V posledním podtématu přiblížíme dětem tradici svátku pálení čarodějnic, zvyky a pověry s tímto svátkem spojené. Zaměříme se na byliny, které lidem pomáhají, ale i na nebezpečí návykových látek a jejich dopad na lidské zdraví. Děti si vyzkoušejí, jak se obezřetně chovat v nebezpečných situacích.

Časový rozsah: 4 týdny

Věková skupina: 3 -7 let

Cíle:

Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem, měsícem

Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, k přírodě, k životnímu prostředí

Získávání poznatků o nezbytnosti vody pro život, ale také o vodě jako nebezpečném živlu

Poznávat hodnotu věcí a lidské práce

Seznámit se s některými léčivými, jedovatými rostlinami a jejich účinky na lidské zdraví

Umět rozlišit dobro a zlo v pohádkách a příbězích

Cvičit paměť a pozornost, představivost

Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné, zajímavé, jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Rozvoj komunikativních schopností

Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky

Probouzet v dětech lásku k vlasti a zájem poznávat a vnímat její krásy

Očekávané kompetence:

 • má základní poznatky o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, planetě Zemi
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • těší se z přírodních a kulturních krás
 • má povědomí o správném chování člověka k přírodě a k životnímu prostředí
 • chápe, že je správné třídit odpad a chovat se ekologicky k živé i neživé přírodě
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky, odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • chápe, že být komunikativní a vstřícný je výhodou
 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, dodržuje předem dohodnutá pravidla
 • využívá své dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • vymýšlí jednoduchá řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty
 • brání se projevům násilí jiného dítěte či dospělého, ubližování, ponižování
 • dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě
 • prožívá radost ze zvládnutého, zpěvu a tance
 • spolupracuje ve skupině, je tvořivý
 • pozná geometrické tvary

Činnosti:

8.1 Podtéma: Živá a neživá příroda

 • práce s „Velkým obrazovým atlasem Světa“
 • rozhovor nad encyklopedií „Planeta Země“ – rozšiřování slovní zásoby
 • hádanky k tématu – porozumění textu hádanky
 • KK – „Jméno pro Marťánka“
 • procvičování sluchové analýzy a syntézy slov na vymyšlených jménech
 • DH: „Jednou bylo, nebylo“ – procvičování zrakové paměti a soustředění při rozlišování geometrických tvarů
 • pokusy s magnetem, vodou a kancelářským papírem
 • pochopení významu slov: sopka, láva, hory, kameny
 • pozorování a hledání předmětů a živých organismů při pobytu venku
 • opakování znalostí názvů ročních období, dnů v týdnu
 • NH dle přání dětí – tvoření rolí, rozvíjení sociálních vztahů, komunikace
 • poslech a nácvik písně: „Haló Marťane“
 • tématická kresba akrylovými barvami: „Planety, souhvězdí“
 • poslech příběhů z CD: „Paťánek a Marťánek“
 • grafomotorické cvičení: „Planety“
 • tvořivá činnost s modelínou
 • tvořivá činnost s konstruktivní stavebnicí a molitanovými kostkami „Stavíme raketu“
 • zdolávání překážek, posilování odvahy a obratnosti
 • PH: „Vítr, déšť, kámen, strom“ – reakce na pokyn
 • HPH: „Uvíjíme věneček“ chůze ve vázaném zástupu

8.2 Podtéma: „Řeky a moře – Svět je plný vody“

 • „Jak kapka vody cestovala“ – objevování barev na mapě – výskyt vody na Zemi a její význam, koloběh vody v přírodě, skupenství vody, vodní stavby
 • DH: „Mořský svět“ hledání shodných tvarů, určování počtu
 • DH: „S tátou na rybách“ upevňování správné výslovnosti při hře s obrázky, rozšiřování slovní zásoby, používání příslovcí místa
 • KK na téma: „Co nesvědčí vodě“ rozhovor o nutnosti chránit vodu a přírodní prostředí
 • KK na téma: „Důležitost pitného režimu pro naše zdraví“ vyjádřit svůj názor ve větách
 • poslech a rozpoznávání zvuků: voda, potok, řeka, moře, déšť
 • básně k tématu, rozpočítadlo: „Byla ryba u rybníka“
 • vytleskávání slabik, určování délky slabiky tvoření zdrobnělin „Vodní živočich“
 • pokusy s vodou – praktické činnosti
 • chytání magnetických rybiček
 • zpěv písně: „Kolik je na světě moří“ – společný zpěv, dodržování předehry
 • poslech symfonické básně B. Smetany: „Vltava“
 • kresba vodních živočichů s pomocí šablony
 • „Hravá kniha samolepek“ – vyhledávání vodních živočichů a umísťování do jejich prostředí
 • grafomotorická cvičení v Ps
 • tvořivá hra s dřevěnou stavebnicí: „Stavíme most“
 • hra s padákem: „Jak vodník sestavil pěvecký sbor“
 • PH: „Na čištění studánek“ – pohyb v rytmu hudby
 • „Pohárek na vodu“ skládání papíru podle slovní instrukce
 • opakované skoky do výšky, dosahování na pohybující se předmět
 • přetahování, podlézání lana
 • závodivé hry
 • pozorování života a rostlin u rybníka
 • PH dle volby dětí

8.3 Podtéma: „Barevná planeta – EKO TÝDEN“

 • seznámení a následná práce s knihou: „Třídilka“ – prohlížení, vyprávění obsahu a vlastní dovyprávění příběhu, kladení otázek a nalézání odpovědí
 • KK diskuse nad problémem ochrany životního prostředí
 • dramatizace, ekohry – ekologicky motivované hrové aktivity
 • seznámení s životem indiánů, jejich sounáležitostí s přírodou
 • NH: „Indiánská vesnice“, „Úklidová četa“- třídění předmětů dle daného kritéria
 • DH: „K čemu jsou stromy“
 • vlastní výroba papíru
 • seznámení s významem svátku: „Den Země“
 • „Zeměkoule“ společná práce při vytváření makety Země
 • „Barevné kontejnery“ hra s vodovou barvou
 • hádanky, básně, artikulační cvičení a písně k tématu
 • ilustrace k příběhu: „O zvědavé lahvi“
 • PH: „Strom“, „Den a noc“, „Potopa x bouře x vichřice“, „Škatulata batolata“
 • Poslech CD: „Písničky z kontejnerů“
 • jógové cvičení: „Pozdrav Měsíci“, protahovací, dechová a relaxační cvičení
 • běh na delší vzdálenost, překonávání přírodních překážek, podlézání, přelézání
 • soutěživé dopoledne na školní zahradě – plnění připravených aktivit na stanovištích
 • poučení o možných nebezpečných situacích – požár, kontakt s nemocnými zvířaty
 • pomoc v nouzi – pravidla pomoci lidem a zvířatům – první pomoc – tel. čísla
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí v obci a blízkém okolí
 • grafomotorická cvičení v Ps

8.4 Podtéma: Čarodějnice

– seznámení s tradicí pálení čarodějnic

 • vysvětlení pojmu: „Filipojakubská noc“
 • „Zvířátka a čarodějnice“ rozvíjení slovního projevu při improvizaci s loutkou
 • „Jak Mína lítala“ soustředěný poslech příběhu, rozhovor o příběhu, prohlížení a popis ilustrací
 • básně a říkačky k tématu, rytmizace, vyvozování hlásek na začátku a na konci slova, tvoření rýmů
 • vymýšlení zaříkávadel, jmen čarodějnic, názvů lektvarů
 • rozvíjení citu pro gradaci „Čarování“
 • upevňování poznatků o ochraně zdraví, nebezpečí požití neznámých a jedovatých rostlin a látek, účinek na lidské zdraví, nebezpečí návykových látek – vysvětlení pojmu „droga“ – motivace: V. Čtvrtek: „Jak potkala beránka Kudrnu“
 • hry na rozvoj smyslů: „Co spadlo čarodějnici na zem?“ atd.
 • experimentování s rozpustnými barvami, pozorování jak se mísí a jak vznikají nové odstíny: „Kouzelné lektvary“
 • nácvik písně s pohybem: „Pět ježibab“
 • vybarvování etikety na lektvar, polepování lahviček, aranžování kořínků, bylinek, květů a koření do lektvarů
 • lokomoční cvičení, prolézání „strachovým“ pytlem
 • PH: „Kdo se stane čarodějkou?“, „Letem světem“, „Žahavá kopřiva“, „Krvavé koleno“
 • turnaj čarodějů v kuželkách- koulení míče daným směrem
 • didaktický rozhovor na téma: „Nebezpečí ohně“
 • vyvrcholení projektu: „Slet čarodějnic“ – módní přehlídka: „Čarohadros“, tanec v rytmu hudby, průvod vesnicí za povyku říkaček, zpěvu písní a hry na činelky, ozvučná dřívka, vařečky, pokličky,…
 1. TÉMA: MĚSÍC KVĚTŮ

Podtémata:

9.1 Podtéma: Maminka má svátek

9.2 Podtéma: Volně žijící zvířátka a zvířátka v ZOO

9.3 Podtéma: Hmyz kolem nás

9.4 Podtéma: Opakování, evaluační záměry a přání dětí

Charakteristika:

Prožívání slavnostní a radostné události Dne matek. Prohlubování citového pouta k mamince a úcty ke svým nejbližším. Uvědomění si důležitosti rodiny, pochopení, že rodina je skupina lidí, kteří nás milují, chrání a podporují.

Budeme pozorovat a poznávat zvířata ve volné přírodě, dozvíme se o ZOO a přírodních rezervacích. Zaměříme se také na velmi početný a rozmanitý živočišný druh, kterým je hmyz. Uvědomíme si, že život zvířátek i vzhled přírody kolem nás ovlivňuje činnost člověka.

Časový rozsah: 4 týdny

Věková skupina: 3 – 7let

Cíle:

Posilování prosociálního chování a postojů k druhému (v rodině)

Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Vytváření pozitivního vztahu k místu, kde dítě žije

Rozvíjení komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

Rozvíjení pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

Radostné prožívání sváteční události

Rozvíjení schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a také je plně prožívat

Rozvíjení pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou

Osvojit si správné chování návštěvníků zoologické zahrady

Očekávané kompetence:

 • chápe, že každý má své společenství (v rodině, MŠ)
 • navazuje kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče
 • orientuje se bezpečně v okolním prostředí
 • umí zpaměti krátké texty
 • učí se nová slova a aktivně je používá
 • pozná strukturu rodiny, uvědomuje si nejbližší členy své rodiny
 • ví, že rodina ochrání naše osobní soukromí a bezpečí
 • správně ovládá dech, tempo a intonaci řeči
 • sladí pohyb se zpěvem, s hudbou a rytmem
 • má základní poznatky o cizokrajných zvířatech
 • při výtvarném vyjádření zachytí charakteristické znaky zvířecí figury
 • těší se z přírodních krás

Činnosti:

9.1 Podtéma: Maminka má svátek

 • „Maminka a maminčina maminka“ povídání o rodině upevňování vztahu dětí k mamince, úcta ke svým rodičům a prarodičům
 • tvoření skupin podle společných vlastností (barva, velikost, materiál), určování počtu (více, méně, stejně)
 • seznámení s pohádkou ve verších, hledání rýmu, vyjadřování svých pocitů výrazem obličeje a celého těla
 • „Jaká je moje maminka“ – procvičování používání přídavných jmen
 • „Co maminka potřebuje při práci“ – poznávání a správné pojmenování předmětů
 • nácvik přednesu básní k tématu
 • poslech literárních textů a CD k tématu
 • hry se slovy – analýza a syntéza slov
 • NH: „Na rodinu“, „Maminka jde nakupovat“, „Maminka strojí miminko“ – kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách, orientace v prostoru, manipulace s drobnými předměty, rozvíjení sociálních rolí, procvičování peněžní hodnoty a početní řady, procvičování vázání kliček, zapínání knoflíků a zipů
 • zpěv písní o maminkách a rodině (Máme vás rádi tátové a mámy, Máminy oči, …)
 • výroba dárků a přáníček ke Dni matek za využití různých materiálů a technik
 • malba portrétu maminky- snaha o zachycení charakteristických rysů lidského obličeje
 • nácvik plného jógového dechu, procvičování rovnováhy s výdrží v určité pozici
 • procvičování tělesné obratnosti při použití zahradního náčiní, koloběžek
 • PH a závodivé hry

9.2 Podtéma: Volně žijící zvířátka a zvířátka v ZOO

 • pozorování a pojmenování zvířátek žijících ve volné přírodě a v ZOO – obrazový materiál DIDA, encyklopedie, DH: „Kdo běhá, skáče, plave, zobe?“
 • pozorování zvířátek a jejich obydlí ve volné přírodě
 • KK – diskuse na téma: „Proč chráníme zvířata? „, Červená kniha ohrožených zvířat
 • procvičování prostorové orientace a představ, chápání pojmů: pod, nad, vedle, za, mezi
 • prodlužování doby soustředění na čtený text, tvoření odpovědí na otázku, procvičování schopnosti vyjádřit svou myšlenku, rozvíjení slovní zásoby
 • básně a říkadla k tématu, rytmizace, hra na tělo
 • „U pelikánů“ – procvičování správné výslovnosti, určování počtu slabik ve slově,
 • hádanky k tématu
 • smyslová hra: „Ptáčku, zapípej“
 • zapouštění barev do mokrého podkladu
 • zapamatování si textu písně: „Pět minut v Africe“ – společný zpěv, správná intonace rytmu
 • kresba zvířátek pomocí šablony, vybarvování a doplňování detailů
 • konstruktivní stavebnice, mozaiky – rozvoj tvořivé fantazie, jemné motoriky
 • skládání papíru dle slovní instrukce – „Racek“
 • cvičení motivovaná zvířátky – důsledné provedení cviku, rovné držení těla, radost z pohybu
 • procvičování správného kotoulu vpřed
 • cviky na procvičení klenby nožní
 • přeskakování nízkých překážek plynule za sebou
 • PH k tématu – „Pan Čáp ztratil čepičku“, „Na zajíčka“, „Na jelena“, atd.
 • procvičování rychlosti, mrštnosti, pohotovosti

9.3 Podtéma: Hmyz kolem nás“

 • seznámení s hmyzem jako živočišným druhem, s jeho charakteristickými znaky a vlastnostmi, užitečný x škodlivý x nebezpečný
 • DH: „Housenka“ – hra v prostoru, hledání nejdelší x nejkratší cesty
 • NH v koutcích dle volby dětí
 • Prohlížení knih, leporel a encyklopedií k tématu
 • dramatizace pohádky: „Jak včelička zachránila zajíčka“
 • sluchová Kimovka
 • hry se slovy – určování počtu slabik, délky samohlásek, vyvození hlásky na začátku a konci slova
 • určování polohy obrázku nahoře x dole x uprostřed x vpravo x vlevo
 • KK – rozhovor na téma: „Nebezpečný hmyz“
 • básně a říkadla k tématu, rytmizace
 • poslech pohádky z CD“ „O komárovi klarinetistovi“ a tvorba pohybového doprovodu k písni v polkovém kroku – kooperace, nácvik písně k příběhu: „Komár klarinetista“
 • společný nácvik písně: „HEJ, MEDULI“, snaha o zapamatování si správného rytmu a melodie, pohotová reakce na dirigentská gesta
 • kreativní hry s razítky hmyzu
 • malování křídami na velkou plochu tabule – uvolňování zápěstí
 • tvořivá činnost s barevnými čtvrtkami, drátky, děrovačkou, vlnkovačkou, procvičování zručnosti při práci s nůžkami
 • NH: „Králíčkův domeček“ – hra s molitanovými kostkami
 • navlékání korálků
 • společenské hry, puzzle
 • cvičení zaměřené na rozvoj svalové zdatnosti – lezení po horské stěně, výstup po žebříku, ručkování, hod na cíl, kop na cíl, převaly
 • cviky zaměřené na mezilopatkové svalstvo a krční páteř
 • PH: „Na včelí roj“, „Beruška“ – zvyšování síly odrazu, rozvoj obratnosti
 • pozorování hmyzu pod lupou
 1. TÉMA: LÉTO

10.1 Podtéma: Den dětí – týden radostí

10.2 Podtéma: Rozloučení se školáky

10.3 podtéma: Už k nám jedou prázdniny

10.4 Podtéma: Prázdniny jsou tu

10.5 Podtéma: Opakování, evaluační záměry, přání dětí

Charakteristika:

Léto je čas slunce, výletů a prázdnin. V prvním červnovém týdnu oslaví děti svůj svátek, budeme putovat za pokladem, nejprve vlakem a pak lesem, kde budeme plnit různé úkoly.

Budeme objevovat zajímavá místa v našem kraji v rámci školního výletu.

Společně zorganizujeme a připravíme závěrečnou školní akademii „Rozloučení se školáky“.

Při čekání na prázdniny podnikneme delší vycházky do okolí, budeme pozorovat přírodu a život kolem nás.

Před odchodem na prázdniny si povíme o dodržování bezpečnosti o prázdninách.

Časový rozsah: 4 – 5týdnů

Věková skupina: 3 – 7 let

Cíle:

Dodržování základních pravidel při cestování

Poznávání zajímavých míst v naší vlasti, probouzet v dětech lásku k vlasti a zájem poznávat její krásy

Rozvíjení komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

Rozvoj hudebních a dramatických dovedností

Rozvoj pohybových dovedností – sladit pohyb s hudbou

Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

Prožívání radosti ze společně sdíleného, prožitého

Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole)

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Očekávané kompetence:

 • získává povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)
 • těší se z přírodních a kulturních krás
 • umí ohodnotit, co se mu líbí a proč
 • vnímá všemi svými smysly
 • naučí se zpaměti krátké texty a reprodukuje říkanky, písničky, pohádky a zvládá jednoduchou dramatickou úlohu
 • sladí pohyb s rytmem hudby
 • podílí se na výzdobě prostředí k závěrečné školní akademii
 • chce udělat radost rodičům
 • prožívá radost ze zvládnutého a poznaného. Těší se z hezkých a příjemných zážitků
 • rozhoduje o svých činnostech, umí zhodnotit své chování
 • zvládá základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě
 • záměrně se soustředí a udrží pozornost

Činnosti:

10.1 Podtéma: Den dětí – týden radostí

 • oslava Dne dětí
 • sportovní dopoledne na ŠZ – procvičování skoku do dálky, do výšky
 • putování za pokladem – cestování vláčkem, plnění připravených úkolů v prostředí lesa
 • seznámení dětí s významem svátku Dne dětí – získávání povědomí o přátelství toleranci lidí všech barev pleti
 • soustředění se po určitou dobu na vyprávěný příběh s otevřeným koncem, podporování fantazie dětí při dokončení příběhu
 • DH: „Co k sobě patří?“ rozvíjení koncentrace při vyhledávání částí, které k sobě paří
 • nácvik básní: „Už půjdu do školy“, „V naší školce“
 • hra svodovými barvami
 • grafomotorická cvičení
 • PH: „Židličky“, „Na zvoníka“ atd.
 • HPH: „Mám šáteček, mám“
 • NH: „Pohádkový hrad“ – tvořivá činnost s molitanovými kostkami
 • hry s konstruktivní stavebnicí
 • hry s přírodním materiálem

10.2 Podtéma: Rozloučení se školáky

 • artikulační a dechová cvičení
 • procvičování známých básní, říkadel, písní
 • hra na dětské hudební nástroje- doprovod k písním
 • HPH
 • sólový i společný zpěv za doprovodu varhan
 • plnění úkolů v PS
 • společná malba kulis na školní akademii
 • vytváření jednoduchých rekvizit
 • vytváření papírových vizitek na školní akademii
 • aranžování výtvarných prací: „Barevné korálky“ – celoroční soutěž
 • aranžování květin a příprava sálu na společné vystoupení
 • hudebně dramatické vystoupení dětí na ukončení školního roku: „Loučíme se se školáky“
 • slavnostní vyřazení školáků
 • vyhodnocení celoroční soutěže: „Barevné korálky“ a výtvarné soutěže
 • společné posezení s rodiči, sourozenci a prarodiči dětí
 • soutěže, diskotéka

10.3 Podtéma: Už k nám jedou prázdniny

 • „Těšíme se na léto“ prohlubování poznatků o změnách v přírodě souvisejících s letním obdobím DH: „Co patří do léta?“
 • NH: „Na námořníky“ „Na kuchaře“ – ochutnávka třešní
 • Kimova hra: „Co jsem dala do kufru?“
 • dokončení vymyšleného příběhu: „Neposlechl jsem a ztratil se u moře“- jak se zachovat v kritické situaci
 • hádanky k tématu
 • KK – rozhovor o nebezpečí rozdělávání ohně ve volné přírodě
 • jazykové chvilky, artikulační cvičení
 • básně, rytmizace říkadel, hláskování slov
 • nácvik písně: „Už jde léto“
 • grafomotorická cvičení v PS
 • tématická kresba: „Jedu na dovolenou“
 • tvořivé činnosti s pískem
 • omalovánky
 • společenské hry
 • letní obrázek – kreativní tvoření se samolepícím papírem
 • mozaiky, dětské vyšívání, konstruktivní a dřevěné stavebnice
 • cvičení s obručemi a švihadly
 • PH: „Cukr, káva“, „Mlsná koza“, apod.
 • DH: „Co to vidím, co to slyším“ – reakce na nahodilé jevy
 • vycházky do okolí, pozorování zahrádek, práce zemědělců
 • zalévání květin a keřů na školní zahradě

10.4 Podtéma: Prázdniny jsou tu

 • určování a dělení předmětů podle daného kritéria
 • procvičování barev, početní řady, názvů dnů v týdnu
 • prohlížení knih, leporel a časopisů
 • opakování básní a říkadel, rytmizace
 • KK – „Proč je důležité umět plavat a jak se chovat u vody“
 • hry s obrázky – vyvození hlásky na začátku a konci slova, určování délky hlásky
 • poslech a následný nácvik písně: „Letní ráno“
 • hry v koutcích dle volby dětí
 • úklid hraček, třídění dle druhu, barvy
 • omývání panenek
 • třídění oblečků na panenky
 • NH na školní zahradě dle volby dětí
 • míčové hry
 • líný tenis
 • nácvik chůze na chůdách
 • tvořivého v pískovišti
 • opakování známých písní
 • poučení před prázdninami

Vysvětlivky použitých zkratek:

NH = námětová hra
DH = didaktická hra
PH = pohybová hra
HPH = hudebně – pohybová hra
PS =pracovní sešit
KK = komunikační (komunitní) kruh

6. EVALUAČNÍ SYSTÉM

6. EVALUAČNÍ SYSTÉM
Informace získané hodnotícími nástroji budou východiskem pro zpracování vlastního hodnocení školy v souladu s vyhláškou č.15/2005 Sb., kterou stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

 1. SOULAD ŠVP S RVP PV

Hodnocení naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV.

1.1 Evaluace integrovaných bloků

Cíl: hodnocení naplnění vytýčených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, stanovení případných opatřením dalšího, navazujícího tematického plánu v rámci integrovaného bloku

Časový rozvrh: pravidelně po ukončení integrovaného bloku

Nástroje: záznam do TVP, záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace učitelek, konzultace s rodiči

Kdo: pedagogové

1.2 Evaluace dílčích projektů

Cíl: plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektům jednotlivých integrovaných bloků

Časový rozvrh: 1x za dva měsíce – průběh realizace, 1x ročně (červen) – naplnění záměrů

Kdo: pedagogové

1.3 Hodnocení dětí

Cíl: hodnocení individuálního rozvoje a učení u jednotlivých dětí

Časový rozvrh: průběžně, aktuálně dle potřeby

Nástroje: konzultace učitelek, cílené pozorování, vedení portfolia, záznamy do archů na základě diagnostiky, diagnostika výtvarných prací, konzultace s rodiči, konzultace s psychologem, logopedem, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, v případě potřeby stanovení opatření

Kdo: pedagogové

1.4 Soulad TVP- ŠVP – RVP PV

Cíl: ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, metod, forem práce, podmínek, doplňkového programu školy, spoluúčast rodičů

Časový rozvrh: 2x ročně v pololetí (k 31. 1., na konci školního roku k 30. 6.)

Nástroje: přehledy o rozvoji dětí, hospitační záznamy, konzultace, záznamy z vystoupení dětí, pedagogické rady, autoevaluace pedagogů, vlastní hodnocení školy, monitoring,

dotazníky pro rodiče

Kdo: pedagogové, rodiče, zřizovatel

 1. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, naplnění cílů a koncepčních záměrů ŠVP a výsledků vzdělávání, uplatňování nových poznatků a zkušeností

2.1 Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces

Cíl: hodnocení vlastního průběhu vzdělávání a jeho výsledků z hlediska používaných metod a forem práce se záměry v této oblasti v ŠVP

Časový rozsah: průběžně

Nástroje: konzultace pedagogů, monitoring, vzájemné hospitace, pedagogické rady, dotazníky, sebehodnocení dětí, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání

Kdo: pedagogové, děti, rodiče

2.2 Osobní rozvoj pedagogů

Cíl: autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu, uplatňování nových poznatků a zkušeností získaných dalším vzděláváním pedagogů

Časový rozvrh: průběžně

Nástroje: konzultace, hospitace, pedagogické rady

Kdo: pedagogové

 1. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Vyhodnocení podmínek pro naplňování koncepčních záměrů ŠVP.

3.1 Evaluace personálních podmínek

Cíl: vyhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV – kvalifikovanost pedagogického sboru, další vzdělávání pedagogických pracovníků ve vztahu k cílům ŠVP a k naplnění koncepčních záměrů, efektivita personálního zabezpečení MŠ, ŠJ

Časový rozvrh: červen

Nástroje: průběžné vzdělávání pedagogů, kontrolní činnost, hospitace, pedagogické a provozní porady

Kdo: ředitelka, vedoucí ŠJ

3.2 Evaluace ekonomických podmínek

Cíl: roční účetní závěrka, sledování naplňování záměrů dle prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

Časový rozvrh: přehledy čerpání – čtvrtletně, průběžně

Nástroje: tabulky a přehledy, zprávy, konzultace, pedagogické a provozní porady

Kdo: účetní, mzdová účetní, ředitelka

3.3 Evaluace materiálních podmínek

Cíl: zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP:

budova školy, technický stav, vybavení třídy – nábytek, pomůcky, hračky, vybavení školní kuchyně, školní zahrady

Časový rozvrh: září, leden, červen

Nástroje: záznamy z kontrolní činnosti, záznamy z pedagogických a provozních porad, jednání se zřizovatelem

Kdo: všichni zaměstnanci, zřizovatel

3.4 Evaluace organizačních podmínek školy

Cíl: zhodnotit vhodnost a účelnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Časový rozvrh: leden, červen

Nástroje: monitoring, kontrolní činnost, hospitace, konzultace, sledování naplňování záměrů podle ročního prováděcího plánu rozpočtu školy v oblasti mzdové a příspěvku obce, záznamy z pedagogických rad a provozních porad

Kdo: všichni zaměstnanci

 1. SPOLUPRÁCE

V této oblasti je cílem vyhodnocení přínosu partnerství pro naplňování stanovených záměrů v ŠVP.

4.1 Evaluace spolupráce s rodinou

Cíl: Úspěšnost zvolených metod a forem spolupráce a naplňování stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP

Časový rozvrh: září, leden, červen

Nástroje: zveřejněné záznamy z doplňkového programu školy, fotodokumentace, rozhovory s rodiči, mimoškolní akce za účasti a podpory rodičů, provozní porady

Kdo: pedagogové, rodiče, vedoucí ŠJ

4.2 Evaluace spolupráce se zřizovatelem a veřejností

Cíl: vyhodnocení kvality a efektivnosti zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů v ŠVP

Časový rozvrh: červen

Nástroje: konzultace s partnery, písemné záznamy o spolupráci, zveřejňování fotodokumentace, spoluúčast na kulturním dění v obci, akce dětí pro veřejnost

Poznámka: V případě změny v průběhu platnosti tohoto ŠVP (např. změna v obsazení pedagogického sboru) bude vypracován Dodatek k ŠVP.

Zpracovala: Andriana Charvátová a Olga Janečková

Schválila: Andriana Charvátová, ředitelka MŠ Dlouhá Lhota

V Dlouhé Lhotě dne: 6. 6. 2016

Školní vzdělávací program - Mateřská škola v Dlouhé Lhotě [formát PDF - 554 kB] >